21
ΦΕΒ

Κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό ν/σ


 Δρακόντειες ποινές που ξεκινούν από 1 χρόνιο για οφειλή ΦΠΑ μέχρι και 5000 ευρώ μέχρι και 20 χρόνια χωρίς αναστολή θα επισύρουν πλέον οφειλές προς το δημόσιο πάνω από τα 75.000 ευρώ αλλά και μείωση φορολογίας για το σύνολο των κερδών των επιχειρήσεων συμψηφισμό χρεών και ΦΠΑ με δόσεις περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στην Βουλή.
 
Το βασικότερο κομμάτι του νομοσχεδίου αφορά την ποινική μεταχείριση της φοροδιαφυγής . Η αλλαγή έγκειται στην διαδικασία του αυτοφώρου που υπήρχε στους μέχρι τώρα νόμους αφού η φοροδιαφυγή από μόνη της ήταν ποινικά κολάσιμη .

Πρακτικά ο χαρακτηρισμός της φοροδιαφυγής ως διαρκές αδίκημα σημαίνει ότι τέσσερεις μήνες από την βεβαίωση οφειλής μέχρι 74999 ευρώ και για διάστημα 20 μηνών μετά την βεβαίωση της οφειλής είναι δυνατό να συλληφθεί και να δικαστεί με την διαδικασία του αυτοφώρου για πλημμέλημα . Αντίστοιχα για οφειλή από 75.000 και πάνω το διάστημα του αυτοφώρου θα είναι 76 μήνες .

Οι ποινές φυλάκισης που προβλέπονται είναι:

-Εως ένα έτος, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, που αναφέρεται στην παράγραφο 5, υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,

-Εξι τουλάχιστον μήνες , εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

-Ένα έτος ή και περισσότερο , εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ,

-Τουλάχιστον τρία χρόνια , εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Σε μια προσπάθεια να μην γίνουν λάθη να μην συρθούν δηλαδή στα δικαστήρια άνθρωποι με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 100 -200 ευρώ θα δοθούν οδηγίες προκειμένου να είναι ελαστικοί οι υπάλληλοι των εφορειών αλλά και οι δικαστικοί με την ενεργοποίηση του αυτοφώρου για μικρά ποσά .

Το νομοσχέδιο ορίζει ως φοροδιαφυγή

Την μη καταβολή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών Η πράξη στην περίπτωση αυτή μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται στο Δημόσιο εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό,

Την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος

Την μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών, με χρόνο τέλεσης αυτών το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής ( 5 χρόνια για πλημμέλημα 20 χρόνια για τα; κακουργήματα )

Στα πλημμελήματα της φοροδιαφυγής, προβλέπεται, ότι δεν χωράει μετατροπή ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε περίπτωση δεύτερης και κάθε περαιτέρω υποτροπής στα πλημμελήματα αυτά.

Με άλλη διάταξη προβλέπεται αύξηση του ποσοστού προκαταβολής του προστίμου που θα πρέπει να πληρωθεί από τον οφειλέτη προκειμένου να μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια από 25% στο 50%. Όταν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκείται προσφυγή στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές αυξάνεται το ποσοστό προβεβαίωσης από 25% στο 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών. Στα πρόστιμα παραμένει στο 25% αφού υπάρχει βασική διάταξη για συμβιβασμό στο 1/3.

Ορίζεται επίσης ότι η περίφημη κάρτα πολίτη στην οποία θα καταγράφονται οι αποδείξεις λιανικής πώλησης θα είναι ανώνυμη και προαιρετική Όσοι εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ.


Μείωση φορολογίας

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις για μείωση της φορολογίας τόσο των διανεμόμεμενων όσο και των αδιανέμητων κερδών
Συγκεκριμένα Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών. Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%. Τα μερίσματα εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης και συμψηφισμός απαιτήσεων προς το δημόσιο με βέβαιες και εκκαθαρισμένες χρηματικές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Οι απαιτήσεις αποδεικνύονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή επίσημο δημόσιο έγγραφο.

Θεσπίζεται διάταξη για μη φορολογία κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρες της ΕΕ εφόσον δεν διανέμονται τα εισαγόμενα μερίσματα για αναπτυξιακούς λόγους. Εννοείται ότι όποτε διανεμηθούν θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα.

Στα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ο συντελεστής αυξάνεται από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιούνται είτε στο ΧΑ είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια από την 1/1/2011 και μετά, ενώ ρητά προβλέπεται ότι για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2012 και μετά δεν επιβάλλεται φόρος συναλλαγών αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις. για τη φορολόγηση της υπεραξίας.

Με άλλη διάταξη παρατείνεται για 4 έτη, μέχρι 31/12/2014 το δικαίωμα έκπτωσης για επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκαν για κάθε χρήση .

Ο χρόνος φορολογίας ΦΠΑ στις οικοδομές εάν δεν πωληθούν τα διαμερίσματα ή καταστήματα. Με την προτεινόμενη διάταξη εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδμητο το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής.

ΦΠΑ σε δόσεις

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολή του οφειλόμενου φόρου σε τρεις μηνιαίες δόσεις. Παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ χωρίς την καταβολή όλου του οφειλόμενου ποσού. Συγκεκριμένα όταν υποβάλλεται η δήλωση θα καταβάλλεται το λιγότερο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο 60% του μη καταβληθέντος υπολοίπου, το οποίο λόγω της καθυστερημένης είσπραξής του προσαυξάνεται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), θα καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. Η δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 300 Ευρώ.

Προβλέπεται επίσης οφειλόμενου ΦΠΑ με καταβολή σε 6 δόσεις. Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε 6 δόσεις στις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή με βάση πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε λόγω μη άσκησης προσφυγής και αφορούν οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου ή σε περίπτωση κατάργησης φορολογικής δίκης.

Σε άλλη διάταξη ορίζεται ότι δεν χάνεται το δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες που ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων.

Διαιτησία

Με το νομοσχέδιο ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Φορολογικοί Διαιτητές διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας.

Το Φορολογικό Διαιτητικό Δικαστήριο αναλαμβάνει το έργο του ύστερα από αίτηση του φορολογουμένου, η οποία υποβάλλεται στο Σ.Φ.Δ. μέσα στην προθεσμία άσκησης της προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο και πρέπει να περιέχει όλα τα κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας στοιχεία του δικογράφου της προσφυγής.

Η διαφορά επιλύεται από τρεις διαιτητές. Τον πρόεδρο των διαιτητών και τους διαιτητές ορίζει ο Πρόεδρος του Σ.Φ.Δ. ανά δικάσιμο κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους. Η δικάσιμος για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δύο (2) μήνες από την περιέλευση της θετικής δήλωσης του Δημοσίου για τη διαιτητική επίλυση της διαφοράς.

Αναδιάρθρωση φοροεισπρακτικού μηχανισμού

Στο νομοσχέδιο περιληφθεί ο διορισμός Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση «Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων» στο Υπουργείο Οικονομικών. Αποστολή της είναι η συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων, στη διαφθορά, διαπλοκή και άλλα σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα και εγκλήματα (καταχρήσεις, εκβιασμούς, παθητικές ή ενεργητικές δωροδοκίες, περιπτώσεις κακοδιοίκησης, κατά την άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων κ.λ.π.).

Προβλέπεται επίσης η ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Συνιστάται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, «Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας»
Τέλος περιλαμβάνονται αλλαγές στην διαδικασία φορολογικών ελέγχων και στελέχωσης του ΣΔΟΕ .

Τέλος προαναγγέλλεται επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής. Θεσπίζεται τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής, το οποίο θα περιέχει συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους. Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τέλος Μαρτίου 2011.


Καμπάνες για τα στοιχεία

Προσωπική ευθύνη για την επιλογή εγκαίρως για τα αρχές δημοσιονομικού ελέγχου των φορέων της Κυβέρνησης που δεν δίνουν εγκαίρως ή με τον σωστό τρόπο οικονομικά στοιχεία προβλέπει μεταξύ άλλων το φορολογικό νομοσχέδιο σε μια προσπάθεια να πάψει η καθυστέρηση αποστολής στοιχείων από ΟΤΑ δημοσίων νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων .

Μάλιστα ορίζεται ότι ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις για παροχή στοιχείων ή πληροφοριών ή παρέχονται ανακριβή στοιχεία επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες ρυθμίζει εκτός από το θέμα της φοροδιαφυγής αλλά και την αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού μια σειρά άλλων θεμάτων.

Συγκεκριμένα προβλέπει την δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο όλων των ονομάτων όσων ( κυρίως επιχειρήσεων έχουν οφειλές στην εφορεία ύψους άνω των 150.000 ευρώ για διάστημα μεγαλύτερο του ενός .

Επίσης μειώνει τα ανώτατα ποσοστά των πρόσθετων φόρων τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν: α) το 60% για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και β) το 120% για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος χωρίς να τον δικαιούνται.

Παρατείνει μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου την διορία για επαναπατρισμό κεφαλαίων από την αλλοδαπή.

Προσθέτει νέο άρθρο 82Α στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με τίτλο «Διάκριση ληξιπροθέσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης» ώστε να διακρίνονται οι εισπράξιμες και μη εισπράξιμες οφειλές .

Επικαιροποιείται η έννοια της κατοικίας για φορολογικούς σκοπούς ή «φορολογική κατοικία» (tax residence), η οποία αφορά κυρίως ξένους υπηκόους η οποίοι παραμένουν στην Ελλάδα πάνω από 183 ημέρες το χρόνο . Σε περίπτωση που υα άτομα αυτά είναι υπήκοοι χωρών χωρίς φορολογική συμφωνία με την Ελλάδα τα εισοδήματα του θα φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και για μια μόνο τριετία.
Με άλλη διάταξη τροποποιείται η περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3461/2006 ώστε να μειωθεί σε έξι από δώδεκα μήνες ο χρόνος για τον υπολογισμό του εύλογου τιμήματος βάσει της τυχόν απόκτησης μετοχών της εταιρίας, που αποτελεί αντικείμενο δημόσιας πρότασης, από τον προτείνοντα ή πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν.

Με άλλη διάταξη ορίζεται ότι εξαιρούνται των ρυθμίσεων για τις ΔΕΚΟ και ειδικά για τις περικοπές αποδοχών τα ΝΠΔΔ που ασχολούνται με τεχνολογική έρευνα

Ελληνικό ΑΕ

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση του εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό ΑΕ» που θα διαχειριστεί την αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Με τον τρόπο αυτό , το ακίνητο και τα επ' αυτού κτίρια και εγκαταστάσεις του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού τα οποία και ανήκουν σήμερα σε επιμέρους φορείς του Δημοσίου θα περιέλθουν στο σύνολό τους και αυτοδικαίως στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε» με τη σύστασή της, ώστε να απαλειφθεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού, και να παρέχεται πλέον εμπράκτως στη διεθνή και ελληνική επενδυτική κοινότητα μία ενιαία και σταθερή επενδυτική προοπτική μέσω ενός και μοναδικού φορέα για την διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. 

Τέλος με άλλες διατάξεις ρυθμίζονται ζητήματα διαδικασίας της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.», η οποία μετονομάζεται σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Ορίζεται ότι το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» εισφέρονται στην απορροφώσα εταιρεία, η οποία από την έναρξη ισχύος του νόμου υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης εταιρείας η οποία παύει να υφίσταται.


Ανδρέας Δανός
Produced by