01
ΜΑΡ

Χ.Α: Ανεστάλη προσωρινά η διαπραγμάτευση μετοχών της εταιρίας "ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε."


Το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.", από σήμερα 01 Μαρτίου 2011 και για μέγιστο διάστημα δέκα ημερών, διότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι οικονομικές της καταστάσεις για τη περίοδο 01.07.2010 - 31.12.2010, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 28.02.2011, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ.

Η προσωρινή αναστολή των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρίας.

Produced by