28
ΦΕΒ

Τρ. Κύπρου: Στα 306 εκατ. τα καθαρά κέρδη 2010


Στα 306 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Κύπρου , μετά τη φορολογία, σημειώνοντας πτώση 2%, ενώ σύμφωνα με την τράπεζα αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 2011.

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων μειωμένο τελικό μέρισμα €0,03 κατά μετοχή σε μετρητά.

Το σύνολο του προτεινόμενου τελικού μερίσματος σε μετρητά μαζί με το προμέρισμα €0,06 κατά μετοχή (συνολικό ποσό €46,6 εκατ.) που πληρώθηκε τον Νοέμβριο 2010 ανέρχεται σε €0,09 κατά μετοχή, συνολικού ποσού €73,5 εκατ.

Το Συγκρότημα προχωρεί σε έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους €1,342 εκατ. για περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής του βάσης. Η επικείμενη έκδοση θα ενδυναμώσει την ισχυρή, υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος με τον ενδεικτικό (pro forma) δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και τον δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να ανέρχονται σε 14,0% και 12,7% αντίστοιχα, με βάση την υπόθεση ότι όλες οι Επιλέξιμες Αξίες θα ανταλλαγούν στο σύνολό τους (€818 εκατ.) με τα νέα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου.

Οι ‘Επιλέξιμες Αξίες’ της Τράπεζας είναι (i) Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/18 της Τράπεζας, (ii) Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και (iii) Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007, οι οποίες έχουν προτεραιότητα μετά τους Δικαιούχους (σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης) και πριν οποιουσδήποτε άλλους αιτητές.

Για το 2011, τα κέρδη μετά τη φορολογία εκτιμούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2010, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Το Συγκρότημα πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει στις αρχές του 2010 διατηρώντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και θετική συνεισφορά στα κέρδη από όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται. Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον στις κύριες Ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες λειτουργεί, το Συγκρότημα με προσήλωση στους στόχους του, πέτυχε στοχευμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων και αυξανόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και ενίσχυσε περαιτέρω τα ισχυρά μεγέθη του ισολογισμού του.

Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν σημαντική ετήσια αύξηση 13% και ανήλθαν σε €1.450 εκατ. για το 2010, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε €725 εκατ. και σημείωσαν αύξηση 18% έναντι του 2009. Παρά τη σημαντική αύξηση των κερδών πριν τις προβλέψεις, η συντηρητική πολιτική του Συγκροτήματος όσον αφορά τις προβλέψεις, είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία να μειωθούν κατά 2% το 2010 και να ανέρχονται σε €306 εκατ., με το Συγκρότημα να είναι κερδοφόρο σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Το Συγκρότημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση (δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 11,0%) και υγιή ρευστότητα (δείκτης δανείων προς καταθέσεις 84%). Η κεφαλαιακή επάρκεια του Συγκροτήματος αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την επικείμενη έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους €1.342 εκατ., με τον ενδεικτικό (pro-forma) δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 να ανέρχεται σε 12,7%, με βάση την υπόθεση ότι όλες οι Επιλέξιμες Αξίες (σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης) θα ανταλλαγούν στο σύνολό τους (€818 εκατ.) με Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου.

Παρά την επιδείνωση, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει σε αποδεκτά επίπεδα (ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων 7,3%), λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον.

Οι επιδόσεις αυτές καθώς και τα ισχυρά μεγέθη ισολογισμού επαναβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί το Συγκρότημα. Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον, το Συγκρότημα συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία αυξάνοντας επιλεκτικά τα μεγέθη του στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, ενισχύοντας τον ισολογισμό του και πετυχαίνοντας αυξανόμενη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Παράλληλα, η επιτυχής κεφαλαιακή ενίσχυση του Συγκροτήματος με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €345 εκατ. τον Οκτώβριο 2010 προσφέρει πρόσθετη στρατηγική ευελιξία για αξιοποίηση της ρευστότητάς του ώστε να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται στις διάφορες αγορές που δραστηριοποιείται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και τον στόχο διατήρησης ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων μειωμένο τελικό μέρισμα €0,03 κατά μετοχή σε μετρητά. Το σύνολο του προτεινόμενου τελικού μερίσματος σε μετρητά μαζί με το προμέρισμα €0,06 κατά μετοχή (συνολικό ποσό €46,6 εκατ.) που πληρώθηκε τον Νοέμβριο 2010 ανέρχεται σε €0,09 κατά μετοχή, συνολικού ποσού €73,5 εκατ.

• Σημαντική αύξηση συνολικών εσόδων: Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν σημαντική ετήσια αύξηση 13% και ανήλθαν σε €1.450 εκατ. για το 2010, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος να πετυχαίνει αυξημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

• Σημαντική αύξηση προ-προβλέψεων κερδοφορίας: Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το 2010 ανήλθαν σε €725 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 18% σε σύγκριση με το έτος 2009 (€612 εκατ.).

• Βελτίωση επιτοκιακού περιθωρίου: Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος ανήλθε σε 2,66% για το 2010 σημειώνοντας σημαντική αύξηση 27 μονάδων βάσης σε σύγκριση με 2,39% το 2009.

• Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €306 εκατ. για το 2010, με το Συγκρότημα να είναι κερδοφόρο σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται.

• Υγιής ρευστότητα: Δείκτης δανείων προς καταθέσεις 84,1%.

• Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων: Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (11,9%) διατηρήθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Η μειωμένη απόδοση έναντι του 2009 οφείλεται στην αύξηση κεφαλαίου του Συγκροτήματος τον Οκτώβριο 2010.

• Ισχυρή κεφαλαιακή βάση: O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 11,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2010 με τον δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 11,0% και 8,1% αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους €1.342 εκατ., ο ενδεικτικός (pro-forma) δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 θα ήταν 14,0% και 12,7% αντίστοιχα.

• Αυξημένη αποτελεσματικότητα: Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το 2010 βελτιώθηκε σε 50,0% από 52,4% το 2009.

• Σημαντική αύξηση μεγεθών: Τα δάνεια και οι καταθέσεις του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2010 σημείωσαν ετήσια αύξηση 9% και 15% αντίστοιχα.

• Αποτελεσματική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου: Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 7,3% στις 31 Δεκεμβρίου 2010 έναντι 6,7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 και 5,6% στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Παρά την αύξηση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 60 μονάδες βάσης το δ΄ τρίμηνο 2010, το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις διατηρήθηκε στο ικανοποιητικό επίπεδο 55% στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων ανέρχεται σε 118% (106% λαμβάνοντας υπόψη την αξία καταναγκαστικής πώλησης).

Εκτίμηση κερδών 2011

Το Συγκρότημα συνεχίζει την ανάπτυξή του, ισχυρό παρά το συνεχιζόμενο αρνητικό περιβάλλον στις κύριες Ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Η συνέπεια, η ευελιξία, η συνετή πολιτική διαχείρισης κινδύνων, η υγιής ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή θέση, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων του Συγκροτήματος και την αντιμετώπιση των προκλήσεων ως ευκαιριών.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος για το 2011 επικεντρώνονται στη διατήρηση της υγιούς ρευστότητας και υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας, στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας με αυξημένη αποτελεσματικότητα και περιορισμό εξόδων, και στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα το Συγκρότημα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιείται, οι οποίες έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, προσδίδοντας μακροπρόθεσμη διασπορά των εσόδων, της κερδοφορίας, αλλά και των κινδύνων.

Tο Συγκρότημα παραμένει πιστό στην πολιτική του να ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα και να δίνει στόχο κερδοφορίας ακόμα και σε περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας, όπως αυτή που συνεχίζουμε να διανύουμε. Το Συγκρότημα εκτιμά ότι τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τα κέρδη πριν τη φορολογία για το 2011 θα είναι αυξημένα έναντι του 2010, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τη φορολογία για το 2011 αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2010, με θετική συνεισφορά από όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ειδικότερα για τις δραστηριότητες στην Ρωσία, το Συγκρότημα αναμένει να συνεχισθεί σταθερά η ουσιαστική επέκταση των μεγεθών του και η συνεχής βελτίωση της κερδοφορίας του, με αποτέλεσμα την αυξημένη συμβολή της Ρωσίας στη συνολική κερδοφορία του Συγκροτήματος.
Produced by