12
ΙΑΝ

Κομισιόν: Προσπαθείστε περισσότερο


Αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την αγορά εργασίας προτείνει η Κομισιόν στις χώρες με υψηλά ελλείμματα παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη στην ΕΕ το 2011.

Όπως τονίζει η Επιτροπή, για τις χώρες με υψηλά ελλείμματα και χρέος , δεν αρκεί η ετήσια μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος κατά 0,5% του ΑΕΠ, όπως προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας. Συστήνει μάλιστα μεγαλύτερη δημοσιονομική προσπάθεια τους πρώτους μήνες του 2011, συγκράτηση των δημοσίων δαπανών και σε ορισμένες περιπτώσεις, αύξηση των φόρων. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η διευρυμένη φορολογική βάση είναι προτιμότερη από την αύξηση του φορολογικού δείκτη, καθώς επίσης ότι οι έμμεσοι φόροι είναι περισσότερο «φιλικοί» προς την ανάπτυξη, παρά οι άμεσοι.

Σχετικά με τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, η Επιτροπή τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να διορθώσουν την απώλεια της ανταγωνιστικότητάς τους. Ειδικότερα για τις χώρες με υψηλά ελλείμματα και χρέη, η Επιτροπή αναφέρει ότι θα πρέπει να λάβουν διορθωτικά μέτρα, π.χ. να εφαρμόσουν συγκρατημένες μισθολογικές πολιτικές, προβλέποντας κυρίως την αναθεώρηση των ρητρών τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που ισχύουν στα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν σημαντικά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τους, καλούνται να εντοπίσουν τους λόγους για τους οποίους η εγχώρια κατανάλωση παραμένει αδύναμη και να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Οι προσπάθειες σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα στην ΕΕ,όπως επισημαίνει η Επιτροπή, εντείνονται με την χρηματοπιστωτική εποπτεία, με τις τέσσερεις νέες ευρωπαϊκές αρχές που τέθηκαν σε λειτουργία από 1ης Ιανουαρίου 2011: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων και τις τρεις Ευρωπαϊκές Αρχές για τις τραπεζικές, τις χρηματιστηριακές και τις ασφαλιστικές συναλλαγές.

« Οι τράπεζες οι οποίες έλαβαν σημαντικά ποσά κρατικής βοήθειας κατά την περίοδο της κρίσης, θα πρέπει να προχωρήσουν σε προγράμματα αναδιάρθρωσης», τονίζει η Κομισιόν, προσθέτοντας πως θα πρέπει σταδιακά να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους βάση, ούτως ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντέξουν σε εξαιρετικά δυσμενείς καταστάσεις.

Στην αγοράς εργασίας, υπάρχει άμεση ανάγκη μεταρρυθμίσεων, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη. Ειδικότερα, για το συνταξιοδοτικά συστήματα η Επιτροπή συστήνει αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει, περιορισμό των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και προώθηση της επικουρικής ιδιωτικής αποταμίευσης με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων των συνταξιούχων.

Τέλος, η Επιτροπή τονίζει την ανάγκη εξισορρόπησης της ασφάλειας και της ελαστικότητας στην αγορά εργασίας, παρατηρώντας ότι σε κάποιες χώρες-μέλη η νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης δημιουργεί ακαμψία στην αγορά εργασίας. «Οι νομοθεσίες περί προστασίας της απασχόλησης θα πρέπει να αναθεωρηθούν, ούτως ώστε να μειωθεί η υπερπροστασία των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου και να προστατευτούν εκείνοι οι οποίοι παραμένουν στο περιθώριο της αγοράς εργασίας» σημειώνει η Επιτροπή.
Produced by