01
ΜΑΡ

Τεράστιες οι ανισότητες στο δημόσιο


Τεράστιες εισοδηματικές διαφορές που φτάνουν το 41% σε σχέση με τον μέσο όρο για το υπουργείο οικονομικών και 32 διαφορετικά επιδόματα για ένα κλάδο διαπιστώνει η μελέτη του υπουργείου οικονομικών για την διάρθρωση του προσωπικού και τις αμοιβές του δημοσίου που θα αποτελέσει την βάση της διαπραγμάτευσης με την ΑΔΕΔΥ για το νέο ενιαίαο μισθολόγιο.


Σύμφωνα με την μελέτη τα πλέον ευνοημένα είναι τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, και Δικαιοσύνης προηγούνται από πλευράς αμοιβών.

Ιδιαιτέρως το Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται από 38% - 41% πάνω από το μέσο όρο αναλόγως της κατηγορίας για έναν νεοδιόριστο, και 55 – 64% πάνω από το μέσο όρο, αναλόγως της κατηγορίας για έναν εργαζόμενο που έχει 33 έτη υπηρεσίας. Τα άλλα δύο Υπουργεία – Εσωτερικών και Δικαιοσύνης - υπερβαίνουν μεν το μέσο όρο, ωστόσο σε πολύ πιο μικρό βαθμό της τάξης του 8% - 12% και 7% - 14% από την Κατηγορία ΠΕ έως την Κατηγορία ΥΕ αντίστοιχα για ένα νεοδιόριστο. Ανταμείβουν δηλαδή πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα άλλα υπουργεία έναν νεοδιόριστο στην Κατηγορία ΥΕ.

Από τα Υπουργεία που φαίνεται ότι ήδη από τις προβλεπόμενες αμοιβές πληρώνουν χαμηλά σε σχέση με τα υπόλοιπα, είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το πολιτικό προσωπικό, το οποίο πληρώνει τους νεοδιόριστους 19% με 20% χαμηλότερα από το μέσο όρο των υπουργείων, το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τα οποία πληρώνουν από 15% -19% χαμηλότερα από το μέσο όρο και γύρω στο 12% με 13% από την Κατηγορία ΠΕ έως την Κατηγορία ΥΕ αντίστοιχα.

Επίσης, δύο άλλα στοιχεία που είναι αξιοσημείωτα είναι αφενός η σχέση μεταξύ αρχικών και καταληκτικών συνολικών αμοιβών στην ίδια κατηγορία εκπαίδευσης, καθώς και η σχέση μεταξύ αρχικών και καταληκτικών συνολικών αμοιβών μεταξύ της κατηγορίας ΥΕ και ΠΕ για διαφορετικά έτη υπηρεσίας. Στον πίνακα 4.13 και 4.14 παρατηρούμε τις σχέσεις αυτές.

Σε ότι αφορά τα επιδόματα ο μεγαλύτερος αριθμός πρόσθετων επιδομάτων παρατηρείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – με 32 και 30 επιδόματα αντίστοιχα και αναφέρεται στο ένστολο προσωπικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πληθυσμός των δύο προαναφερθέντων υπουργείων αποτελείται τόσο από υπαλλήλους που αμείβονται σύμφωνα με το γενικό μισθολόγιο όσο και
από τους στρατιωτικούς/σώματα ασφαλείας, που αμείβονται σύμφωνα με τα ειδικά μισθολόγια .

Επίσης, παρατηρείται ότι στα στοιχεία από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, το σύνολο των υπαλλήλων που απαρτίζουν τη βάση δεδομένων, αμείβονται με βάση τα ειδικά μισθολόγια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΠ, οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν μέρος του Λιμενικού Σώματος, και ως εκ τούτου, αμείβονται με βάση τα ειδικά μισθολόγια.

Πέρα από το βασικό μισθό και το χρονοεπίδομα, σε όλες τις μηνιαίες δαπάνες των παρακάτω υπουργείων παρατηρούνται τα επιδόματα οικογενειακής παροχής, κινήτρου απόδοσης, θέσης ευθύνης, προσωπικής διαφοράς, καθώς και το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.

Στην μελέτη επισημαίνεται ότι η εμφάνιση επιδομάτων που θα περίμενε κανείς να τα δει σε άλλα Υπουργεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης Στελεχών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το επίδομα του Υπουργείου Οικονομικών - ΔΙΒΕΕΤ, ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ Υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών, ΜΤΠΥ, Ταμείου Παρακαταθηκών - όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων είναι περίπου στο 100% του συνόλου της δαπάνης για τον Βασικό Μισθό.

Ανδρέας Δανός
Produced by