03
ΜΑΡ

Οι προτεραιότητες και τα κριτήρια για προσλήψεις στο Δημόσιο


Τις προτεραιότητες και τα κριτήρια για την κατανομή του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/09 ή εγκρίνονται από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, προσδιορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γ. Ραγκούση, και του υπουργού Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Ι. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Προηγούνται οι τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία και ΣΕΠΕ), η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι ΟΤΑ, κυρίως οι τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καθαριότητας, οι παιδικοί σταθμοί, καθώς και εξειδικευμένο επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3812/09.

Οι ανάγκες των ως άνω φορέων καλύπτονται ιδίως από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών:

- Αποφοίτους όλων των παραγωγικών σχολών του δημοσίου, όπως, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων (Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτικών Δοκίμων), Σχολές Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.

- Υπό μεταφορά προσωπικό των φορέων των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προς τους φορείς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) (δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες που αυτό θα καλύψει, με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.3852/2010.

- Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων που εκδόθηκαν μέχρι την 31-12-09.

- Περιλαμβανόμενοι σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων που εκδόθηκαν μετά την 01-01-2010.

- Διοριστέοι βάσει ειδικών διατάξεων.

- Αιτήματα των φορέων που υποβλήθηκαν για έγκριση στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων του έτους 2011.


ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

- Αριθμός αποχωρήσεων εξειδικευμένου προσωπικού της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή φορέα εντός του προηγούμενου έτους (μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), τα καθήκοντα του οποίου είναι συναφή με τους τομείς προτεραιότητας.

- Νέες αρμοδιότητες της υπηρεσίας ή του φορέα που προέκυψαν από μεταγενέστερο του οργανισμού θεσμικό πλαίσιο ή από μεταβίβασή τους από άλλο φορέα καθώς και δράσεις για τις οποίες απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

- Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα που μετατάχθηκε σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.

- Αριθμός προσωπικού ανά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα που μετατάχθηκε από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά το προηγούμενο και το τρέχον έτος.

- Αριθμός προσωπικού της υπηρεσίας ή του φορέα που υπηρετεί με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες ή φορείς, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις.

- Αρμοδιότητες υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε άλλους φορείς.

ΙΙΙ. Για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 όπως ισχύει, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατανομή των θέσεων ανά υπηρεσία και φορέα προτεραιότητας.

Χ.Χ.
Produced by