04
ΜΑΡ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία ΕΓΔ στις 8 Μαρτίου


 Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων (Λήξης 9 Σεπτεμβρίου του 2011) για ζητούμενο ποσό 1,25 δις ευρώ προγραμματίζει για την Τρίτη 8 Μαρτίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στο πλαίσιο του μηνιαίου προγράμματος δανεισμού μέσω βραχυπρόθεσμων τίτλων .

Ως ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί¬ναι η Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Η δη¬μο¬πρα¬σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια¬δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.
Produced by