08
ΜΑΡ

Φόρος 10% στα κέρδη παρελθόντων ετών


 Την παρακράτηση φόρου 10% στα κέρδη παρελθόντων χρήσεων που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες με τη μορφή, αμοιβών και ποσοστών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών, αμοιβών εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά ή μετοχές, προβλέπει απόφαση του υπουργείου οικονομικών .

Η παρακράτηση φόρου γίνεται μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται με την υποβολή δήλωσης στο Δημόσιο εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση, Xρόνος απόκτησης είναι ο χρόνος έγκρισής τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

Στα παραπάνω δεν υπάγεται , η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Η εγκύκλιος Τονίζει ότι η εξουσιοδότηση αυτή θα πρέπει να αναφέρει ρητά το λογαριασμό από τον οποίο θα γίνεται η διανομή και το ύψος του διανεμόμενου ποσού, ενώ η διανομή θα πρέπει να πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο, όπως ορίζεται στο νόμο, μέχρι το τέλος της εταιρικής χρήσης εντός της οποίας ελήφθη η απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, αφενός μεν για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και αφετέρου για την παροχή της εν λόγω εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επανέγκριση των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων βάσει των οποίων έγινε η διανομή των κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών (Κ2 – 3998/7.5.2009 έγγραφο).

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ακυρώσει τη διανομή κερδών που αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση Ειδικά στην περίπτωση που με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο όπως προβεί σε διανομή κερδών μέσα στην ίδια εταιρική χρήση χωρίς να ορισθεί ρητά το ύψος του διανεμομένου ποσού, αφήνοντας εν λευκώ στο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για το ποσό που θα διανεμηθεί, ανάλογα με την ταμειακή ευχέρεια της εταιρίας, το ύψος της διανομής αυτής θα πρέπει να εγκριθεί από συμπληρωματική απόφαση νεότερης γενικής συνέλευσης της εταιρίας
Στην περίπτωση που η εξουσιοδότηση ανέφερε ρητά το ύψος του διανεμομένου ποσού, δεν απαιτείται περαιτέρω επανέγκριση της διανομής από νεότερη γενική συνέλευση και ως εκ τούτου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994, όπως ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3842/2010. Δηλαδή, στα διανεμηθέντα κέρδη έπρεπε να παρακρατηθεί φόρος 10% μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ο οποίος και έπρεπε να αποδοθεί στο Δημόσιο το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.

Αν δ εν έχει γίνει αυτό όμως απαιτείται, έγκριση από νεότερη γενική συνέλευση που θα λάβει χώρα εντός του έτους 2011, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που θα ισχύσουν για τις διανομές κερδών μέσα στο έτος 2011.

Ανδρέας Δανός
Produced by