14
ΜΑΡ

Μείωση του δανεισμού της Ελλάδας από ξένες τράπεζες στο γ΄τρίμηνο του 2010 (BISΒ)


Ο δανεισμός της Ελλάδας και των άλλων χωρών της Περιφέρειας της Ευρωζώνης από ξένες τράπεζες μειώθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2010, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements, BIS), στα οποία αναφέρεται δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Η μείωση στην περίπτωση της Ελλάδας και της Ιρλανδίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υποχώρηση κατά 3,2 δισ. δολάρια και 24 δισ. δολάρια, αντίστοιχα, των δανείων από ξένες τράπεζες σε μη τραπεζικές επιχειρήσεις τους. Αντίθετα, στην περίπτωση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, η μείωση αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση των δανείων από ξένες σε εγχώριες τράπεζες. Οι γερμανικές τράπεζες έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση στον ιδιωτικό τομέα της Ισπανίας - τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις - με συνολικό δανεισμό ύψους 171,5 δισ. δολαρίων, ενώ τη μεγαλύτερη έκθεση στο ισπανικό δημόσιο τομέα έχουν οι γαλλικές τράπεζες με συνολικό ύψος 46 δισ. δολάρια.
Produced by