22
ΜΑΡ

Μεγάλες περικοπές στα έξοδα 14 ΔΕΚΟ


Σημαντική μείωση δαπανών κατά 32%, καταγράφει το υπουργείο οικονομικών για τον Ιανουάριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2010
σε 14 ζημιογόνες δημόσιες επιχειρήσεων .

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του Ιανουαρίου 2011 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2010 για τις 14 εταιρίες που υπέβαλαν τα μηνιαία στοιχεία και για τις δύο περιόδους, είναι τα εξής:

1. Παρουσιάζεται συγκράτηση του συνόλου των εξόδων των εταιρειών τον Ιανουάριο 2011 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010 της τάξης του 32%. Η μείωση
αυτή οφείλεται κυρίως σε:

- Μείωση κατά 31% το 2011 των δαπανών μισθοδοσίας, αποτέλεσμα της εφαρμογής του Ν.3899/10, της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων καθώς της εφαρμογής του Ν. 3845/10 με έναρξη ισχύος από 1/6/2010.

- Μείωση κατά 33% το 2011 των αμοιβών και εξόδων τρίτων.

- Μείωση των τόκων το 2011 κατά 64%.

2. Καταγράφεται μείωση των συνολικών εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων) τον Ιανουάριο 2011 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010 κατά 34%, η δε μείωση των εσόδων από πωλήσεις το αντίστοιχο διάστημα περιορίζεται σε 20%, μικρότερη από την συγκράτηση των δαπανών (32%).

3. Σημαντική μείωση κατά 67% παρουσιάζει και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων (τακτικού προϋπολογισμού και λοιπές) τον Ιανουάριο 2011 οι  οποίες περιορίστηκαν σε €11 εκ. από €36 εκ. τον Ιανουάριο 2010.

4. Ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων τον Ιανουάριο 2011 εμφανίζει μείωση κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (μείωση κατά  3.098 εργαζόμενους).

5. Σε ότι αφορά το οικονομικό αποτέλεσμα, παρουσιάζεται μείωση των ζημιών των εταιρειών κατά 25% σε σχέση με το 2010 οι οποίες περιορίστηκαν σε €33,4εκ. τον Ιανουάριο.

Ανδρέας Δανός
Produced by