28
ΑΠΡ

ICAP: Πτωτικά η εγχώρια αγορά ιχθυοτροφών


Πτωτική τάση παρουσιάζει η εγχώρια αγορά ιχθυοτροφών την τελευταία τριετία σύμφωνα με έρευνα της που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group και στην οποία διερευνάται η εξέλιξη της αγοράς ιχθυοτροφών.

Το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής ιχθυοτροφών, όπως τονίζεται, παρουσίασε ιδιαίτερη δυναμική την περίοδο 2005-2007 (με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 23,7%), οφειλόμενη κυρίως στην είσοδο νέων εταιρειών στον παραγωγικό τομέα και στην αυξημένη ζήτηση από τις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας σε πρώτες ύλες προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Την τελευταία τριετία (2008-2010), ωστόσο, επήλθε σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της παραγωγής ιχθυοτροφών, καθώς τα τελευταία χρόνια στον κλάδο έλαβαν χώρα "στρατηγικές" κινήσεις που οδήγησαν εν μέρει στην αναδιάρθρωση της εξεταζόμενης αγοράς (π.χ. απορροφήσεις εταιρειών, εξαγορές εργοστασίων κλπ.).

Σε ό,τι αφορά στην εγχώρια κατανάλωση ιχθυοτροφών (εμπορεύσιμες ποσότητες), αυτή παρουσίασε εν γένει ανοδική πορεία την περίοδο 1998-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12,1%. Τη διετία 2008-2009, ωστόσο, καταγράφεται πτωτική τάση, η οποία, σε μικρότερο ποσοστό, εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2010.

Στην παρούσα φάση, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, οι "αμιγώς" εισαγωγικές επιχειρήσεις είναι ελάχιστες αριθμητικά. Παράλληλα δε παρατηρείται ραγδαία μείωση των εισαγομένων ποσοτήτων τους την τελευταία κυρίως διετία. Η εξαγωγική δραστηριότητα διαμορφώνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, καλύπτοντας μικρό ποσοστό της συνολικής παραγωγής σε ετήσια βάση.

Τέλος στα πλαίσια της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών και συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός με βάση τα δεδομένα έξι παραγωγικών εταιρειών, για τις οποίες υπάρχουν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία τόσο για το 2008 όσο και για το 2009 και για τις οποίες η βασική τους δραστηριότητα είναι η παραγωγή ιχθυοτροφών.

Το σύνολο του ενεργητικού των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,6% το 2009/08, λόγω της αύξησης της αξίας των απαιτήσεων. Τα ίδια κεφάλαια εμφάνισαν αύξηση 13,4% την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 10% το 2009. Με υψηλότερο ρυθμό αυξήθηκε το μικτό κέρδος (27,2%). Συνέπεια αυτών ήταν η σημαντική βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος (κατά 119,9%).

Ωστόσο, τα υψηλά μη λειτουργικά έξοδα, παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν κατά 33,5% το 2009/08, οδήγησαν σε ζημιογόνο καθαρό αποτέλεσμα και τα δύο (2) έτη. Εντούτοις, οι ζημιές παρουσιάστηκαν μειωμένες σημαντικά (κατά 98,8%) το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τα κέρδη EBITDA, αυτά παρουσίασαν αύξηση κατά 51,2% το 2009/08.

Produced by