21
ΙΟΥΝ

Πρόταση για Αρχή πάταξης της διαφθοράς


Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο πρότεινε σήμερα στον πρωθυπουργό τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής στην οποία να μεταφερθεί η ευθύνη της πάταξης της διαφθοράς και η οποία θα συνεργάζεται με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Σκοπός της νέας Αρχής θα είναι  η έρευνα, η προβολή και η παραπομπή στην Δικαιοσύνη υποθέσεων διαφθοράς, ενώ οι διαδικασίες της δεν θα μπορούν να παρεμποδίζονται αλλά αντίθετα νομοθετικά να συνεπικουρούνται από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Η λειτουργία μίας τέτοιας Αρχής θα βοηθήσει την δημιουργία συστηματικών και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και διαδικασιών με αποτέλεσμα την ταχύτητα, την απλοποίηση και την μείωση του κόστους διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων. Η ύπαρξη και εύρυθμη λειτουργία μίας τέτοιας Αρχής θα πρέπει να βαδίζει παράλληλα  με την επέκταση και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πού εξ ορισμού καταργεί την φυσική συνάντηση και σχέση ανάμεσα στον πολίτη και τον κρατικό λειτουργό, μειώνει τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, καταργεί τις συγχύσεις, τις αλληλοεπικαλύψεις και την ανάγκη προσφυγής του πολίτη σε εξωτερικούς συμβούλους μειώνοντας έτσι το κόστος του παράλληλα με το κόστος του κράτους και, τέλος, εξαλείφει την πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους. Με τον τρόπο αυτό το δημόσιο προσωπικό εξελίσσεται απασχολούμενο με εργασίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Πηγή: madata

Produced by