Πλήρη συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο ζητεί η Επ. Κεφαλαιαγοράς από τις χρηματιστηριακές

Πλήρη συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο ζητεί η Επ. Κεφαλαιαγοράς από τις χρηματιστηριακές

ΑΓΟΡΕΣ UPD 14:22 Δημιουργία 21/04/21, 14:15
Αρθρογράφος: Newsroom
NEWSROOM

Τις καλεί να προσαρμοστούν πλήρως στο νέο πλαίσιο έως τις 26 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ

Πλήρη συμμόρφωση των εταιρειών με το νέο θεσμικό πλαίσιο κατά την έναρξη ισχύος του στις 26 Ιουνίου 2021 ζητεί με επιστολή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε αυτή παρουσιάζει το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο καλείται η κάθε εταιρεία να εφαρμόσει προβαίνοντας στις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, κάθε ΑΕΠΕΥ θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει την κατηγοριοποίησή της με ημερομηνία αναφοράς 26.6.2021, να προσδιορίσει τα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται και να υποβάλλονται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν αλλαγές που θα χρειαστούν στα συστήματά της για την εξαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων κάνοντας εκτίμηση του αντικτύπου που θα έχει η εφαρμογή των προβλεπομένων στο νέο θεσμικό πλαίσιο στα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ρευστότητας κτλ καθώς και να λάβει κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο ή να προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή της με το νέο θεσμικό πλαίσιο κατά την έναρξη ισχύος, δηλαδή στις 26 Ιουνίου 2021.

Πλέον, όπως τονίζεται, θεσπίζεται νέος τρόπος υπολογισμού απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας.

Μεταξύ των υποχρεώσεων που έχουν οι ΑΕΠΕΥ είναι ότι οφείλουν να διατηρούν ρευστά στοιχεία ενεργητικού το ποσό των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στα πάγια έξοδα ενός μήνα.

Επίσης, οι ΑΕΠΕΥ οφείλουν να δημοσιοποιούν:

α. στόχους και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

β. ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης

γ. απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων

δ. πολιτικές και πρακτικές αποδοχών

ε. πολιτική επενδύσεων

στ. περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί & σχετικοί με τη διακυβέρνηση κίνδυνοι.
Οι ΕΠΕΥ υποβάλλουν τριμηνιαία αναφορά στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τους, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι ακόλουθες πληροφορίες:

α. ύψος και σύνθεση ίδιων κεφαλαίων

β. απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων

γ. υπολογισμοί απαιτήσεων ίδιων κεφαλαίων

δ. το επίπεδο δραστηριότητας, σχετικά με τις προϋποθέσεις που ορίζονται για την κατάταξη στις μικρές μη διασυνδεμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού και ανάλυσης των εσόδων ανά επενδυτική υπηρεσία

ε. κίνδυνος συγκέντρωσης,

στ. απαιτήσεις ρευστότητας

Οι ΕΠΕΥ Κατηγορίας, οι μικρές, όπως αποκαλούνται στο σχετικό έγγραφο, υποβάλλουν τέτοιες αναφορές σε ετήσια βάση.

Κατηγοριοποίηση

Μία ΑΕΠΕΥ για διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό-αναδοχή ή την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης οφείλει να διατηρεί αρχικό κεφάλαιο 750 χιλιάδων ευρώ.

Μία ΑΕΠΕΥ με βασικό αντικείμενο τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα:

– Εκτέλεση εντολών εκ μέρους πελατών,

– Διαχείριση χαρτοφυλακίου,

– Επενδυτικές συμβουλές και

– Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης σε σημαντική κλίμακα, οφείλει να έχει αρχικό κεφάλαιο 75 χιλιάδες ευρώ. Κι αυτό, εφόσον δεν διαθέτει άδεια να κατέχει χρήματα ή τίτλους πελατών.

ΑΕΠΕΥ με λειτουργία Μηχανισμού Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (εφόσον διενεργεί ή επιτρέπεται να διενεργεί συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό), οφείλει να έχει αρχικό κεφάλαιο 750.000 ευρώ.

Τέλος, επενδυτικές εταιρείες πλην αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω οφείλει να διαθέτει αρχικό κεφάλαιο 150 χιλιάδων ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε