Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Eurobank

Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Eurobank

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:06 Δημιουργία 15/05/19, 17:00

TAGS

Σε ισχύ τέθηκε από την Τετάρτη το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που παρέχει η Eurobank στους εργαζόμενους της τράπεζας, με τη διάρκεια του να ολοκληρώνεται στις 4 Ιουνίου του 2019, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

Συμμετοχή

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική.

Η Τράπεζα επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Eurobank που:

- Α. Είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965 ανεξαρτήτως μονάδας απασχόλησης
- Β. Απασχολούνταν στις παρακάτω μονάδες κατά την 01.05.2019 (ανεξαρτήτως ημερομηνίας γέννησης):

- Γενική Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και πιο συγκεκριμένα στα καταστήματα των παρακάτω Νομών: Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λάρισας, Λευκάδας, Μαγνησίας, Πρέβεζας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φωκίδας,

-Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου
- Τομέας Προμηθειών Ομίλου
- Τομέας Group Loan Administration
- Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations
- Τομέας Εργασιών Συναλλακτικής Τραπεζικής & Κεντροποιημένων Υπηρεσιών Ομίλου
- Μονάδα Customer File Completion

- Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω υπό Α και Β περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή συμβάσεις έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και με τελευταία συνεχή υπηρεσία στον Όμιλο πάνω από 12 μήνες κατά την 01.05.2019 (για τον υπολογισμό της τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη και τυχόν συνεχόμενη/ες χρονικά προς την τελευταία σύμβαση/εις ορισμένου χρόνου).

Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η δανείστρια εταιρία.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:

 • Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στο ιεραρχικό επίπεδο του Γενικού Διευθυντή, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και του Βοηθού Γενικού Διευθυντή κατά την 01.05.2019
  - Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατά την 01.05.2019
  - Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
  - Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.05.2019
  - Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την Τράπεζα
  - Οι εργαζόμενοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω μονάδες της Τράπεζας κατά την 01.05.2019
  - Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που δεν εργάζονται σε καταστήματα των παραπάνω Νομών, καθώς και οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομών που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές, δηλαδή οι Διευθυντές Περιφέρειας Καταστημάτων, οι Επικεφαλής PB Περιφερειακής Αγοράς και οι
  Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών PB, οι Επικεφαλείς SB Περιφερειακής Αγοράς και οι Σύμβουλοι Σχέσεων Πελατών SB.

Οι παροχές

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:

Α) ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Α), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους ή

Β) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας

Ειδικότερα όσοι είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965, θα έχουν δύο επιπλέον επιλογές. Θα μπορούν να επιλέξουν και μεταξύ:

Γ) μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς παροχής (ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει άρθρο 8 και άρθρο 5) που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

Δ) ενός συνολικού ποσού 2 (Εφάπαξ Β), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους

Οι συγκεκριμένες επιλογές περιγράφονται παρακάτω:

A. ΕΦΑΠΑΞ Α

Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Παροχή βάσει ηλικίας:

Η παροχή βάσει ηλικίας θα καθορίζεται με βάση την 01/01/2019 και υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας:

Η παροχή βάσει τόπου εργασίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 01.05.2019:

(γ) Παροχή βάσει τέκνων:

Καταβολή 2 επιπλέον μηνιαίων μισθών/αντιμισθίας για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.05.2019 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (ημερομηνία γέννησης από 02.05.1997 και μετά).

Η τράπεζα σημειώνει ότι ως μηνιαίος μισθός/αντιμισθία θα θεωρείται ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός / αντιμισθία πλέον τυχόν επιδόματος γέννησης τέκνων μηνός Απριλίου 2019, χωρίς α) αυτός ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός/αντιμισθία να προσαυξάνεται με αναλογίες όποιων επιδομάτων, ενδεικτικά Χριστουγέννων, Πάσχα, Άδειας, δευτερευουσών αμοιβών (υπερεργασία, υπερωρία κλπ.) και β) χωρίς να προστίθενται σε αυτόν όποιες άλλες αμοιβές ή παροχές οποιασδήποτε φύσης και αιτίας σε είδος ή σε χρήμα ή σε άλλες διευκολύνσεις, που τυχόν χορηγούνταν στο μισθωτό/δικηγόρο (εφεξής «Μισθός Αναφοράς»).

(δ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή:

Στο ποσό, που προκύπτει από το σύνολο των παροχών (α)+(β)+(γ) του Προγράμματος, θα προστίθεται ποσό ίσο προς τον αναλογούντα φόρο αποζημίωσης και το νέο αυτό σύνολο θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό παροχών του Προγράμματος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΦΑΠΑΞ Α).

Μέγιστο και Ελάχιστο Όριο Παροχών Επιλογής Α

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ)+(δ) τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό € 160.000 και ελάχιστο το μικτό ποσό των € 20.000.

Ειδικά για το ελάχιστο μικτό ποσό της παροχής, αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το άθροισμα της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 συν το ετήσιο Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ. προσαυξημένο το άθροισμα με συντελεστή 10%.

Συνολικό Καθαρό Ποσό των Παροχών της Επιλογής Α

Το συνολικό καθαρό ποσό των παροχών της Επιλογής Α θα προκύπτει από το σύνολο των (α)+(β)+(γ)+(δ) παροχών, αφού αφαιρεθεί ο κατά νόμο αναλογούν φόρος αποζημίωσης λόγω λύσης σύμβασης/σχέσης εργασίας, ο οποίος θα βαρύνει τον εργαζόμενο.

Αναγκαστική άδεια 2 ετών

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του μηνός Απριλίου 2019 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων μηνός Απριλίου 2019 (εφεξής: «Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών») και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών. Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μικτού ποσού Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας, το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας.

Τα παραπάνω υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

(i) Ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή, καθώς και σε ασφαλιστικές εισφορές. Η επιπλέον οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας που αντιστοιχεί στο 60% του Εφάπαξ ποσού Α και θα καταβληθεί στην έναρξη της 2ετίας, θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής. Σημειώνεται ότι το σύνολο της ανωτέρω παροχής (i) δεν υπόκειται στο πλαφόν των € 160.000.

(ii) Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 2 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε άλλη Τράπεζα ή/και παρέχει υπηρεσίες προς άλλη Τράπεζα με σχέση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων, η συμφωνημένη ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας μεταφέρεται αυτόματα και αυτοδίκαια στην ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης στη νέα Τράπεζα και σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών. Το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 2 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό συσσωρευμένο ποσό συμπεριλαμβανομένων: α) του καταβληθέντος μέρους των Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, β) της οικειοθελούς αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας του 60% επί του εφάπαξ ποσού Α - Επιλογή (Α) και γ) του εναπομείναντος ποσού, δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Με την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής διακόπτεται κάθε άλλη επιπλέον οικειοθελής παροχή που τυχόν χορηγούταν εξ ελευθεριότητας από την Τράπεζα.
Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση Β(i) παραπάνω ή στην περίπτωση Β(ii) παραπάνω, αποκλειστικώς και μόνο για το διάστημα κατά το οποίο θα λαμβάνει ο εργαζόμενος Ειδικούς Μισθούς Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, οι παροχές που έχουν καθιερωθεί από κανονιστικές υποχρεωτικές διατάξεις όπως έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, επίδομα πολυτέκνων, έκτακτο βοήθημα γάμου κλπ. θα εξακολουθήσουν να παρέχονται όπου προβλέπεται και με τις ανάλογες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση της παραγράφου Β(ii) ο υπολογισμός του εναπομείναντος ποσού μεταξύ της πρόωρης λήξης της σύμβασης και της αρχικής ημερομηνίας λήξης θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με βάση το προβλεπόμενο παραπάνω ποσοστό του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, που προβλέπεται και καταβάλλεται κατά τον χρόνο επέλευσης της πρόωρης λήξης της σύμβασης.

Αναγκαστική άδεια 5 ετών (Ισχύει για όσους είναι γεννημένοι έως και 1/1/1965)

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως τα παρακάτω ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας μηνός Απριλίου 2019 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων μηνός Απριλίου 2019 (εφεξής: «Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών»):

o 80% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη
o 65% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος
o 50% του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη

Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δε θα μπορεί ποτέ να υπολείπονται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου και στο 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει άρθρο 8 και άρθρο 5, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας, μικτό ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας.

Τα παραπάνω θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

(i) Ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή, καθώς και σε ασφαλιστικές εισφορές. Η επιπλέον οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας που θα αντιστοιχεί στο 30% του εφάπαξ ποσού Α - Επιλογή (Α) και στο 50% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, θα καταβληθεί στην έναρξη της 5ετίας και θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής. Σημειώνεται ότι το σύνολο της ανωτέρω παροχής

(i) δεν υπόκειται στο πλαφόν των € 160.000.

(ii) Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 5 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε άλλη Τράπεζα ή/και παρέχει υπηρεσίες προς άλλη Τράπεζα με σχέση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων, η συμφωνημένη ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας μεταφέρεται αυτόματα και αυτοδίκαια στην ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης στη νέα Τράπεζα και σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω μικτών Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών. Το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 5 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό συσσωρευμένο ποσό συμπεριλαμβανομένων: α) του καταβληθέντος μέρους των μικτών Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, β) της οικειοθελούς αποζημίωσης του 30% επί του εφάπαξ ποσού Α - Επιλογή (Α) και του 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 και γ) του εναπομείναντος ποσού, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.05.2019, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Με την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, διακόπτεται κάθε άλλη επιπλέον οικειοθελής παροχή που τυχόν χορηγούταν εξ ελευθεριότητας από την Τράπεζα

Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση Γ(i) παραπάνω ή στην περίπτωση Γ(ii) παραπάνω, αποκλειστικώς και μόνο για το διάστημα κατά το οποίο θα λαμβάνει ο εργαζόμενος Ειδικούς Μισθούς Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών, οι παροχές που έχουν καθιερωθεί από κανονιστικές υποχρεωτικές διατάξεις όπως έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, επίδομα πολυτέκνων, έκτακτο βοήθημα γάμου κλπ. θα εξακολουθήσουν να παρέχονται όπου προβλέπεται και με τις ανάλογες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση της παραγράφου Γ(ii) ο υπολογισμός του εναπομείναντος ποσού μεταξύ της πρόωρης λήξης της σύμβασης και της αρχικής ημερομηνίας λήξης θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με βάση το προβλεπόμενο παραπάνω ποσοστό του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών που προβλέπεται και καταβάλλεται κατά τον χρόνο επέλευσης της πρόωρης λήξης της σύμβασης.

Μέγιστο Όριο Παροχών Επιλογής Γ

Στο συνολικό μικτό ποσό που θα προκύψει από το άθροισμα των παροχών της Επιλογής Γ τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των € 250.000.

Στις περιπτώσεις που το άθροισμα των παραπάνω παροχών υπερβαίνει το μικτό ποσό των € 250.000, θα δίνονται οι παρακάτω δύο εναλλακτικές:

 Μείωση της διάρκειας της Αναγκαστικής Άδειας έτσι ώστε να διακόπτεται η καταβολή μισθών και εισφορών όταν το σύνολο των παραπάνω παροχών ανέλθει σε € 250.000

 Εφαρμογή ενιαίου ποσοστού μείωσης του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών καθ’ όλη τη διάρκεια της 5ετίας, έτσι ώστε το σύνολο των παραπάνω παροχών να ανέρχεται σε € 250.000

Δ. ΕΦΑΠΑΞ Β (Ισχύει για όσους είναι γεννημένοι έως και 1/1/1965)

Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στην επιλογή Δ, περιλαμβάνει τα ακόλουθα

(α) Παροχή βάσει ηλικίας
(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας
(γ) Παροχή βάσει τέκνων
(δ) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση
(ε) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά πλασματικώνω χρόνων κοινωνικής ασφάλισης
(στ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή

(α) Παροχή βάσει ηλικίας

Το κίνητρο Αποχώρησης υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας

Θα δίνεται προσαύξηση 30% επί του ποσού που προκύπτει από την Παροχή βάσει ηλικίας, για όσους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης κατά την 01.05.2019.

(γ) Παροχή βάσει τέκνων

Θα καταβάλλονται δύο επιπλέον Μισθοί Αναφοράς για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.05.2019 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (ημερομηνία γέννησης από 02.05.1997 και μετά).

(δ) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση

Για τους συμμετέχοντες άνω των 54 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1965 ) και μόνο, δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση διάρκειας 3 ετών.

Τρόπος Υπολογισμού:

- Για Μισθό Αναφοράς έως € 2.432,25 υπολογίζεται ποσοστό 20% επί του Μισθού Αναφοράς πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη)
- Για Μισθό Αναφοράς άνω των € 2.432,25 υπολογίζεται ποσοστό 20% επί του ποσού των € 2.432,25 πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

(ε) Παροχή ποσού προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης

Για τους συμμετέχοντες άνω των 54 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1965) δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά έως και 2 πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης (στρατός ή/και σπουδές ή/και τέκνα).

Τρόπος υπολογισμού:

Υπολογίζεται πρώτα ο στρατός (εφόσον υπάρχει) και στη συνέχεια τα τέκνα ή/και οι σπουδές ως εξής:

o Για στρατό:
α) Για Μισθό Αναφοράς έως € 2.432,25: το χορηγούμενο ποσό θα συνίσταται ως το γινόμενο του 17% του Μισθού Αναφοράς επί τους μήνες που έχει υπηρετήσει στο στρατό ο συμμετέχων (με μέγιστο αριθμό μηνών υπηρεσίας τους 24 μήνες)
β) Για Μισθό Αναφοράς άνω των € 2.432,25: το χορηγούμενο ποσό θα συνίσταται ως το γινόμενο του 17% των € 2.432,25 επί τους μήνες που έχει υπηρετήσει ο συμμετέχων (με μέγιστο αριθμό μηνών υπηρεσίας τους 24 μήνες )

o Για τα τέκνα:
Αναγνωρίζονται 12 μήνες για 1 τέκνο και 24 μήνες για 2 και άνω τέκνα με τον ακόλουθο υπολογισμό:
Το χορηγούμενο ποσό θα συνίσταται ως το γινόμενο του αριθμού 142,67 επί τον αριθμό των μηνών αναγνώρισης βάσει των τέκνων (24 ή 12 μήνες)

o Για τις σπουδές:
Αναγνωρίζονται 24 μήνες για ανωτάτη εκπαίδευση, μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό τίτλο σπουδών με τον ακόλουθο υπολογισμό:

Το χορηγούμενο ποσό θα συνίσταται ως το γινόμενο του αριθμού 142,67 επί τον αριθμό των μηνών αναγνώρισης βάσει σπουδών (24 μήνες)

(στ) Ειδική Πρόσθετη Παροχή

Στο ποσό που προκύπτει από το σύνολο των παροχών (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε) της επιλογής Δ, θα προστίθεται ποσό ίσο προς τον αναλογούντα φόρο αποζημίωσης και το νέο αυτό σύνολο θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό παροχών του Προγράμματος.

Μέγιστο και Ελάχιστο Όριο Παροχών Επιλογής Δ

Στο συνολικό μικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(στ) τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό € 180.000 και ελάχιστο το μικτό ποσό των € 20.000.
Ειδικά για το ελάχιστο μικτό ποσό της παροχής, αυτό δε μπορεί να είναι χαμηλότερο από το άθροισμα της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 συν το ετήσιο Επίδομα Ο.Α.Ε.Δ. προσαυξημένο το άθροισμα με συντελεστή 10%.

5. Αλλες παροχές

(α) Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Θα εξακολουθήσει να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ιδιωτικό Πρόγραμμα της Τράπεζας για 5 έτη από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας (στην περίπτωση επιλογής εφάπαξ ποσού) / έναρξης της αναγκαστικής άδειας (στην περίπτωση επιλογής Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών) για κάθε συμμετέχοντα που είναι ασφαλισμένος στο Πρόγραμμα κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας καθώς και για τα ήδη ασφαλισμένα στο Πρόγραμμα την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας του / έναρξης της αναγκαστικής άδειας εξαρτώμενα μέλη, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού προγράμματος. Επίσης, εάν οι παραπάνω, κατά την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας / έναρξης της αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, έχουν προβλήματα αναπηρίας 50% και άνω, η παραμονή στο ιδιωτικό Πρόγραμμα της Τράπεζας, εφόσον διαρκεί το άνω ποσοστό αναπηρίας, θα εξακολουθήσει να ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας/ έναρξης της αναγκαστικής άδειας του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους του αντίστοιχου ιατροφαρμακευτικού προγράμματος.

Περιορισμοί όσον αφορά στις προϋποθέσεις και τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, ισχύουν και στις παραπάνω περιπτώσεις.

(β) Δανειακά Προϊόντα Προσωπικού
Στεγαστικά / Home Equity δάνεια, που έχουν ήδη χορηγηθεί με προνομιακούς όρους προσωπικού μέχρι και την 30.04.2019, θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των δανείων για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους δανείων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα.

Οι πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας που έχουν χορηγηθεί μέχρι και την 30.04.2019 θα διατηρήσουν τα προνομιακά επιτόκια του προσωπικού για ένα έτος μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (για τους εργαζόμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα της Αναγκαστικής Άδειας, τα προνομιακά επιτόκια διατηρούνται μέχρι τη λήξη της περιόδου της Αναγκαστικής Άδειας).

Σε περίπτωση αλλαγής των όρων των καρτών για το εν ενεργεία προσωπικό θα επέρχεται και αντίστοιχη αλλαγή και στους όρους των καρτών των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα.

(γ) Ρευστοποίηση του συσσωρευμένου ποσού του ατομικού λογαριασμού εργαζομένων στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου
Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει με τη λύση της σύμβασης εργασίας, το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Διαχείρισης Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου, ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο. Για όσους επιλέξουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών, οι εργοδοτικές εισφορές στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο θα συνεχίσουν να καταβάλλονται έως τη λήξη της Αναγκαστικής Άδειας και λύση της σύμβασης εργασίας (βάσει των εκάστοτε ισχυουσών όρων του Προγράμματος) οπότε και ο συμμετέχων θα λάβει το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό του ανεξαρτήτως των ετών προϋπηρεσίας στον Όμιλο.

(δ) Ρευστοποίηση του συσσωρευμένου ποσού στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων
Κάθε εργαζόμενος που θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα θα λαμβάνει με τη λύση της σύμβασης εργασίας το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό του λογαριασμό στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων του.
Για όσους επιλέξουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αναγκαστικής Άδειας 2 ή 5 ετών, οι εισφορές στο Ομαδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κεφαλαίου Τέκνων Υπαλλήλων θα συνεχίσουν να καταβάλλονται έως τη λήξη της Αναγκαστικής Άδειας και λύση της σύμβασης εργασίας (βάσει των εκάστοτε ισχυουσών όρων του Προγράμματος) οπότε και ο συμμετέχων θα λάβει το σύνολο του ποσού που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό του ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων του.

(ε) Υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης

Κάθε εργαζόμενος που συμμετέχει στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να λάβει ως επιπλέον παροχή υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης από εξειδικευμένη εταιρία Συμβούλων.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και εστιάζουν μέσω συμβουλευτικής καθοδήγησης σε πρακτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους διερεύνησης της αγοράς εργασίας και βοηθούν στο σχεδιασμό των επόμενων επαγγελματικών του στόχων.

Ανάλογα με την υπηρεσία Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης που θα επιλέξει ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα, θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί, για παράδειγμα, πως να:

- βελτιώσει τον τρόπο παρουσίασης και επικοινωνίας του επαγγελματικού του προφίλ
- αξιολογήσει τις επαγγελματικές του ικανότητες/ δεξιότητες
- διαμορφώσει κατάλληλα το βιογραφικό του σημείωμα
- διερευνήσει την αγορά εργασίας και να αξιοποιήσει τα μέσα επαγγελματικής και κοινωνικής δικτύωσης
- προετοιμάσει την δική του επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Για πρώτη φορά φέτος δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα και δεν επιθυμεί να κάνει ο ίδιος χρήση των υπηρεσιών επαγγελματικής μετάβασης και στήριξης, να τη μεταφέρει στην/στον σύζυγο ή σε ένα ενήλικο τέκνο του/της υπό προϋποθέσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της συγκεκριμένης παροχής είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους του συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα πριν την αποχώρησή του από την Τράπεζα.

6. Συμφωνία λύσης σύμβασης

Η Τράπεζα θα καθορίζει την ακριβή ημερομηνία αποχώρησης κάθε εργαζόμενου που θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ανάλογα με τις προβλεπόμενες λειτουργικές ανάγκες της.

Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υπογράψουν άμεσα το ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της σύμβασης εργασίας τους με ισχύ την ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Τράπεζα.

Ειδικότερα, για όσους επιλέξουν το εφάπαξ ποσό της Επιλογής (Α) ή της Επιλογής (Δ), το ποσό που αναλογεί στο σύνολο των παροχών του Προγράμματος θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία που θα αναφέρεται στο παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησης.

Τα υπόλοιπα των δανείων προσωπικού, τυχόν προκαταβολές μισθών, λοιπά δάνεια που καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά με τη λήξη της εργασιακής σχέσης, κλπ., κάθε άλλη αποζημίωση ή / και κάθε άλλη παροχή πάσης φύσεως τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσα από την Τράπεζα στον εργαζόμενο, θα συμψηφιστούν ολικά με το συνολικό καθαρό ποσό παροχών που προκύπτει από το Πρόγραμμα. Μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα υποχρεούται να παρέχει πλήρως και ικανοποιητικώς τις υπηρεσίες του στην Τράπεζα, εκτός μόνο εάν η Τράπεζα θέλει να χορηγήσει στον εργαζόμενο τυχόν υπόλοιπο κανονικής άδειας ή άλλη υποχρεωτική άδεια μετ’ αποδοχών την οποία ο εργαζόμενος αποδέχεται για όλο ή μέρος του ενδιάμεσου διαστήματος, δυνατότητα την οποία ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα θεωρείται ότι αποδέχεται μέσω της αίτησής του στο Πρόγραμμα.

7. Αποδοχή των όρων του προγράμματος

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.
Δεν θα συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα και θα απορριφθεί η αίτηση εργαζομένου, η οποία θέτει κάποιον επιπρόσθετο όρο και από την οποία δεν προκύπτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων, της διαδικασίας ή των σχετικών εγγράφων, όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα, καθώς και κάθε μη υπογεγραμμένη δεόντως αίτηση. Ομοίως, θα απορριφθεί η αίτηση κάθε εργαζόμενου, ο οποίος θα αρνηθεί να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα ή να αποχωρήσει κατά την ημερομηνία που θα του ορίσει η Τράπεζα.

Οι παραπάνω περιπτώσεις ισοδυναμούν με άρνηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα και άρα ο εργαζόμενος δε θα δικαιούται τις προβλεπόμενες παροχές.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας των εργαζομένων, αλλά και το τυχόν συναφθέν ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης της σύμβασης με αμοιβαία συμφωνία, αν ήθελε επισυμβεί ή αποκαλυφθεί εκ των υστέρων οποιαδήποτε δόλια, άδικη ή/και ποινικά κολάσιμη πράξη του εργαζόμενου εναντίον της Τράπεζας. Σε μια τέτοια περίπτωση, κάθε ποσό που τυχόν έλαβε ο εργαζόμενος λόγω της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα αναζητείται ως αδικαιολογήτως καταβληθέν.

8. Επιφύλαξη ελευθεριότητας

Το Πρόγραμμα και οι σε αυτό παροχές πάσης φύσεως, αποτελούν οικειοθελείς παροχές της Τράπεζας, χορηγούνται οικειοθελώς από ελευθεριότητα, χωρίς βούληση, ούτε ανάληψη δέσμευσης ή υποχρέωσης της Τράπεζας για επανάληψη τους στο μέλλον, με τις ίδιες ή άλλες προϋποθέσεις και παροχές. Τα παραπάνω ισχύουν και σε τυχόν περιπτώσεις χορηγήσεως στο μέλλον, εκτός του πλαισίου του ανωτέρω Προγράμματος, σε εργαζόμενο ή εργαζόμενους της Τράπεζας των ανωτέρω παροχών ή οποιωνδήποτε άλλων υπό τις ίδιες ή άλλες προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από το μακροχρόνιο, αδιάλειπτο ή γενικευμένο των παραπάνω χορηγήσεων.

9. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

1. Εργαζόμενοι που διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η ηλεκτρονική εφαρμογή που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hrweb.efgextranet.local/vesπεριλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

I. Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου μισθοδοσίας

II. Ηλικία κατά την 01.01.2019

III. Τόπος Εργασίας κατά την 01.05.2019

IV. Αριθμός τέκνων έως 22 ετών κατά την 01.05.2019

V. Συνολικό Μικτό και Καθαρό Ποσό (Εφάπαξ Ποσό) που προκύπτει βάσει των συνολικών παροχών του Προγράμματος όπως περιγράφονται ανωτέρω

VI. Συνολικό Μικτό και Καθαρό Ποσό Παροχών Προγράμματος (Αναγκαστική Άδεια 2 ετών)

Ειδικότερα για όσους είναι γεννημένοι έως και 01.01.1965 η παραπάνω εφαρμογή θα περιλαμβάνει επιπλέον των ποσών που αναγράφονται στις παραγράφους (V) και (VI) ανωτέρω και τα ακόλουθα:

VII. Συνολικό Μικτό και Καθαρό Ποσό Παροχών Προγράμματος (Αναγκαστική Άδεια 5 ετών)
VIII. Συνολικό Μικτό και Καθαρό Ποσό (Εφάπαξ Ποσό) που προκύπτει βάσει της παρούσας (Επιλογή Δ)

Όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να επιλέξουν το πεδίο «Επιθυμώ τη Συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα».

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι απαραίτητη η επιλογή του πεδίου «Οριστικοποίηση Αίτησης Συμμετοχής».

2. Εργαζόμενοι που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια

Οι Διευθυντές όλων των Μονάδων της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα οφείλουν να μεριμνήσουν για την άμεση ενημέρωση όλων των εργαζόμενων του τομέα ευθύνης τους που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και:

I. απουσιάζουν με κανονική, αναρρωτική ή άλλη άδεια ή άδεια άνευ αποδοχών

II. δε διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα λάβουν Αίτηση Συμμετοχής μέσω της οποίας θα ενημερώνονται για το ποσό του συνόλου των παροχών του Προγράμματος που τους αναλογεί.

Όσοι εργαζόμενοι της Τράπεζας επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένη την Αίτηση Συμμετοχής κατ’ αρχήν μέσω φαξ στο 210 3357320 και στη συνέχεια με εσωτερική αλληλογραφία στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση Compensation, Benefits & Budgeting, Σανταρόζα 7.

Σημειώνεται ότι κάθε εργαζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hrweb.efgextranet.local/ves, να ενημερώνεται για το ποσό του συνόλου των παροχών του Προγράμματος που του αναλογεί και να υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του.

Αν σου άρεσε κάνε