9,5 ευρώ ανά μετοχή το μέρισμα της Καρέλιας

9,5 ευρώ ανά μετοχή το μέρισμα της Καρέλιας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:42 Δημιουργία 26/06/19, 18:24

Τη διανομή μερίσματος με κεφάλαια εξωτερικού για τη χρήση του 2018 9,50 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή αποφάσισε η Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Από το μέρισμα παρακρατείται φόρος ποσοστού 10%, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους €8,55 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 02.07.2019 (record date).

Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 08.07.2019.

Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την πληρώτρια Τράπεζα ALPHA BANK CYPRUS Ltd, μέχρι και την 31.12.2020,

Αν σου άρεσε κάνε