ΟΠΑΠ: Νέες μετοχές με 9,56 ευρώ

ΟΠΑΠ: Νέες μετοχές με 9,56 ευρώ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 12:04 Δημιουργία 05/07/19, 11:56

TAGS

Στα 9,56 ευρώ ανέρχεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως ορίστηκε από το ΔΣ της εταιρείας.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν λόγω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 6 Ιουνίου 2019 συνεδρίασή του όρισε ότι η τιμή διάθεσης των ανωτέρω νέων μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης έτους 2018 (δηλαδή από 28.06.2019 έως και 04.07.2019), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού και με βάση τη χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάση όγκου τιμή της μετοχής κατά τις 28.06.2019 έως και 04.07.2019, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 9,56 Ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε