Ολοκληρώθηκε το «μπάσιμο» της Ορυμήλ στη Lamda Development

Ολοκληρώθηκε το «μπάσιμο» της Ορυμήλ στη Lamda Development

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 17:52 Δημιουργία 06/11/19, 17:49

Επισημοποιήθηκε την Τετάρτη η είσοδος της Ορυμήλ στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development, με την πώληση και αγορά ιδίων μετοχών της εισηγμένης.

Όπως αναφέρει σχετικά η Lamda, την 6.11.2019 ολοκληρώθηκε η πώληση του υπολοίπου των ιδίων μετοχών που αντιστοιχεί σε 546.167 μετοχές, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΥΜΗΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Ορυμήλ»).

Σημειώνεται, ότι η Ορυμήλ αναδείχθηκε πλειοδότρια εταιρεία, κατόπιν διαδικασίας συγκέντρωσης ενδιαφέροντος και προσφορών για το σύνολο των ως άνω ιδίων μετοχών, η οποία ολοκληρώθηκε στις 16.10.2019.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 7,27 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ως άνω διαδικασίας, κατόπιν παρέλευσης άπρακτου του 10ημέρου από την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, στις 24.10.2019,

α) της από 18.10.2019 παρασχεθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας άδειας για την ως άνω πώληση και μεταβίβαση ιδίων μετοχών και

β) της ιδίας ημερομηνίας Έκθεσης Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρίας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», σύμφωνα με τη διαδικασία των αρ. 99 επ. του νόμου 4548/ 2018.

Αν σου άρεσε κάνε