Τι αποφάσισε η γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας

Τι αποφάσισε η γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 18:37 Δημιουργία 30/06/20, 18:24

Πράσινο φως άναψε η γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας στο διοικητικό της συμβούλιο προκειμένου να λάβει απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή/και για έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, ή/και για έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες, ή τέλος για έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών (άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Τράπεζας).

Η γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρείχε επίσης εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την αποπληρωμή των κατόχων τίτλων πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου (Additional Tier 1 capital, AT1) μόλις ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα.

Η γενική συνέλευση που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, μεταξύ άλλων εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τράπεζας και του ομίλου της για τη χρήση 2020, την ελεγκτική «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της τράπεζας.

Η συνέλευση ενέκρινε επίσης πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών ενώ εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021 τους κ.κ. Andrew McIntyre (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Claude Piret (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Αβραάμ Γούναρη, Wietze Reehoorn και Περικλή Δρούγκα (Εκπρόσωπος Τ.Χ.Σ.).

Αν σου άρεσε κάνε