Προχωράει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Τέρνα Ενεργειακή

Προχωράει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Τέρνα Ενεργειακή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δημιουργία 01/09/20, 17:55

Τις διαδικασίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τέρνα Ενεργειακή αποφάσισαν οι μέτοχοι της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €1.868.826,60, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.229.422 κοινών, με ψήφο μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι εξής διεθνείς επενδυτές ή/και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες: Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP, και Impax Asset Management, με τιμή διάθεσης €11 ανά νέα μετοχή, η δε διαφορά, μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό €66.654.815,4, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις νέες μετοχές στους παραπάνω επενδυτές και να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασής της.

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση, συνεπεία της ανωτέρω αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αν σου άρεσε κάνε