Έκτακτος οικονομικός έλεγχος της Folli Follie πριν τη Γ.Σ.

Έκτακτος οικονομικός έλεγχος της Folli Follie πριν τη Γ.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ UPD 19:56 Δημιουργία 19/10/18, 19:53

Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος για τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση του 2017 υποστηρίζει ότι ήδη διενεργείται η Fοlli - Follie.

Αυτό προκύπτει από την πρόκληση για την επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία έχει οριστεί να γίνει στις 30 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής πάντως επίσημη ανακοίνωση για το ποιος διενεργεί τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο δεν έχει εκδώσει η εταιρεία.

Σημειώνεται ότι τον διορισμό ελεγκτή για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου είχε ζητήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία για τον σκοπό αυτό είχε προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Η εκδίκαση του αιτήματος είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου και με βάση τη νομοθεσία το Πρωτοδικείο θα όριζε τον ελεγκτή.

Τα τρία ονόματα που είχε προτείνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά των PWC, KPMG και Grant Thornton.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017, όπως αυτές θα αναμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση του ήδη διενεργούμενου έκτακτου ελέγχου επ’ αυτών, κατόπιν της ανάκλησης της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή.

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2017 – 31.12.2017 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή -

Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2017 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

6. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.

8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Αν σου άρεσε κάνε