Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την προβολή των κομμάτων στα ΜΜΕ

Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την προβολή των κομμάτων στα ΜΜΕ

MEDIA UPD 17:52 Δημιουργία 08/05/19, 17:43

Δημοσιεύτηκε την Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1560/Τεύχος Β’ - 8 Μαΐου 2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 26ης Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου».

Την Απόφαση υπογράφουν ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς και ο Υφυπουργός ΨΗΠΤΕ, Λευτέρης Κρέτσος.

Δείτε αναλυτικά την ΚΥΑ στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών
κομμάτων από το Κράτος, έσοδα και δαπάνες, προβολή,
δημοσιότητα και έλεγχοι των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (Α’ 146),
όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 10 και 30 αυτού.
2. Του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57), όπως ισχύει.
3. Του ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής
τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις»
(Α’ 159), όπως ισχύει.
4. Του ν. 2644/1998 «Για την παροχή συνδρομητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς
διατάξεις» (Α’ 233), όπως ισχύει.
5. Του ν. 4173/2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Ανώνυμη Εταιρεία» (Α’ 169), όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 4324/2015 (Α’ 44), και ισχύει.
6. Του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης με την ΕΡΤ ΑΕ
ανώνυμης εταιρείας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής – Ρύθμιση θεμάτων» (Α’ 133),
όπως ισχύει.
7. Του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 «Ρύθμιση θεμάτων
δημοσκοπήσεων» (Α’ 188), όπως ισχύει.
8. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112), όπως ισχύει.
9. Του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89), όπως ισχύει.
10. Του π.δ. 38/2019 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και
διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (Α’ 64).
11. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει.
12. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α’ 208), όπως ισχύει.
13. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α’
117), όπως ισχύει.
14. Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180), όπως ισχύει.
15. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
16. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
17. Της Υ56/29-08-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Υφυπουργών» (Β’ 3715).
18. Της Υ2606/05-09-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Ελευθερίου Κρέτσου» (Β’ 3819).
II. Την από 7.5.2019 γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης.
III. Την από 03-05-2019 γνώμη της Διακομματικής
Επιτροπής Εκλογών, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
8 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1560
18429
18430 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1560/08.05.2019
14623/01-03-2019 (Β’ 720) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών «Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής
Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, έτους 2019».
IV. Το σύνολο των δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμού
για τη συμμετοχή στις εκλογές της 26ης Μαΐου για την
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που
αναλογούν στην Ελλάδα, που κατατέθηκαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κοινοποιήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας.
V. Το γεγονός ότι:
- τα κόμματα «ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ», «ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΛΑ.Ε.), «ΜΕΤΩΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ» (ΜέΡΑ25) και
«ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) έχουν
ιδρυθεί μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 και δεν
συμμετείχαν σε αυτές, ωστόσο, πρέπει, για λόγους ίσης
μεταχείρισης, για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας
απόφασης σε ό,τι αφορά την κατανομή χρόνου για τη
μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων με κριτήριο την
εκπροσώπηση εκάστου κόμματος ή συνασπισμού στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να θεωρηθεί ότι εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω εν ενεργεία ευρωβουλευτών που μετέχουν ως
υποψήφιοι στους αντίστοιχους συνδυασμούς που κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο κατά την κείμενη νομοθεσία,
- το κόμμα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΜΗ» (Ν.Ε.Ο.) έχει ιδρυθεί μετά τις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 και
δεν συμμετείχε σε αυτές, ωστόσο πρέπει, κατ’ αναλογία
των ανωτέρω, να θεωρηθεί ότι εκπροσωπείται στην παρούσα σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων,
- καθώς και το γεγονός ότι οι συνδυασμοί των ανωτέρω κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων
κομμάτων, στους οποίους αυτά μετέχουν, αντίστοιχα,
κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019,
που αναλογούν στην Ελλάδα.
VI. Το γεγονός ότι:
– ο συνασπισμός κομμάτων και οργανώσεων, με την
επωνυμία «Κίνημα Αλλαγής» (ΚΙΝ.ΑΛ.), που κατέθεσε δήλωση κατάρτισης συνδυασμού στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης
Μαΐου 2019, που αναλογούν στην Ελλάδα, δεν μετείχε
ως τέτοιος στις τελευταίες ευρωεκλογές του Μαΐου του
2014 ούτε στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές
του Σεπτεμβρίου του 2015, ωστόσο, το πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα»
(ΠΑ.ΣΟ.Κ.), το οποίο μετέχει στον ανωτέρω συνασπισμό,
μετείχε τόσο στο συνασπισμό «ΕΛΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ», που κατήλθε στις ευρωεκλογές του Μαΐου
2014, όντας μάλιστα το μόνο εν ενεργεία πολιτικό κόμμα του εν λόγω συνασπισμού, μετά την από 14.11.2014
Δήλωση αναστολής λειτουργίας του πολιτικού κόμματος
«Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα», όσο και στο συνασπισμό
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)», που
κατήλθε στις γενικές βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. Συνεπώς πρέπει να θεωρηθεί, για λόγους
ίσης μεταχείρισης, ότι στον συνασπισμό με την επωνυμία
«Κίνημα Αλλαγής» αντιστοιχεί το ποσοστό και οι ψήφοι
που έλαβε στις μεν ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 ο συνασπισμός «ΕΛΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ», στις δε
γενικές βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 ο συνασπισμός «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)».
– Ομοίως, πρέπει να θεωρηθεί, για λόγους ίσης μεταχείρισης, ότι στο κόμμα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, που
κατέθεσε δήλωση κατάρτισης συνδυασμού στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, αντιστοιχεί το ποσοστό
και οι ψήφοι που έλαβε ο συνασπισμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ,
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ» στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014.
VII. Την 3427/2010 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και την ανάγκη ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων στις ευρωεκλογές.
VIII. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος προβολής από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΤ Α.Ε.), τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου κατά την προεκλογική περίοδο, ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην
Ελλάδα, των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών
συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων,
που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για
τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω εκλογές.
Άρθρο 2
Βασικοί κανόνες
1. Η ΕΡΤ Α.Ε., οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί
και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης, καθώς και
οι φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου οφείλουν να
μεριμνούν, ώστε, κατά τη μετάδοση δελτίων ειδήσεων,
συνεντεύξεων, εκπομπών πολιτικού διαλόγου ή άλλων
ενημερωτικών εκπομπών, σχετικά με τις θέσεις και την
δραστηριότητα των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων και πολιτικών
κινήσεων να μην παραβιάζεται η αρχή της αναλογικής
ισότητας και να εξασφαλίζεται η ουσιαστική ενημέρωση
των πολιτών για τις θέσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
και συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων σε
σχέση με το αντικείμενο της προεκλογικής εκστρατείας
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τεύχος B’ 1560/08.05.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18431
2. Η ΕΡΤ Α.Ε., οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί
και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης, καθώς και
οι φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου οφείλουν να
προγραμματίζουν εγκαίρως τη μετάδοση των υποχρεωτικών εκπομπών του άρθρου 3. Ο προγραμματισμός
αναρτάται στην ιστοσελίδα των ως άνω φορέων, στον
ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος των τηλεοπτικών
παρόχων και με κάθε πρόσφορο τρόπο.
3. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων οφείλουν
να παρέχουν έγκαιρα το αναγκαίο υλικό στους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και
στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου για την
μετάδοση των δεκάλεπτων υποχρεωτικών εκπομπών.
Άρθρο 3
Κοινοί όροι προβολής για τα πολιτικά κόμματα
και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων
κομμάτων και πολιτικών κινήσεων
1. Η ΕΡΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να μεταδίδει σε εθνικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό δίκτυο μια συνέντευξη
διάρκειας σαράντα πέντε (45’) πρώτων λεπτών της ώρας,
του αρχηγού ή εκπροσώπου κάθε πολιτικού κόμματος
και συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της
26ης Μαΐου 2019. Η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να επιτρέπει
την απευθείας αναμετάδοση των συνεντεύξεων και να
διαθέτει δωρεάν το περιεχόμενο των σχετικών μαγνητοσκοπήσεων ή μαγνητοφωνήσεων σε οποιονδήποτε ιδιωτικό ενημερωτικό ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό
επίγειας μετάδοσης που υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα.
2. Η ΕΡΤ Α.Ε. έχει επίσης την υποχρέωση να μεταδώσει σε εθνικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο, κατά
τη μεσημβρινή ζώνη, μια συνέντευξη Τύπου διάρκειας
σαράντα πέντε (45’) πρώτων λεπτών της ώρας, με καθένα από τους αρχηγούς ή εκπροσώπους των πολιτικών
κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση
κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019. Τις συνεντεύξεις αυτές
έχουν την υποχρέωση να μεταδώσουν την ίδια ημέρα
είτε απευθείας, είτε μαγνητοσκοπημένες ή μαγνητοφωνημένες και οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και
τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης. Σε περίπτωση
μαγνητοσκοπημένης ή μαγνητοφωνημένης μετάδοσης,
η έναρξη και η λήξη μετάδοσης πρέπει να λάβει χώρα
από 11:00 π.μ. της ίδιας ημέρας έως 03:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου έχει εφαρμογή και για τις συνεντεύξεις
της παρούσας παραγράφου.
3. Η ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης, αντίστοιχα, έχουν την υποχρέωση να οργανώσουν
τρεις (3), τουλάχιστον, ομαδικές συζητήσεις με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών
συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που
κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019,
στις οποίες πρέπει να μετέχουν εκπρόσωποι τουλάχιστον
πέντε (5) εκ των ανωτέρω κομμάτων ή συνασπισμών. Ως
ώρα μετάδοσης των συζητήσεων αυτών ορίζεται για μεν
τους τηλεοπτικούς σταθμούς το διάστημα από 17:00’ έως
01:30’, για δε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς το διάστημα
από 08.00’ έως 22.00’.
4. Η ΕΡΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να καλύψει μία (1)
προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόμματα και
τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης
συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές
της 26ης Μαΐου 2019, την οποία θα επιλέξουν τα ίδια.
Επίσης, η ΕΡΤ Α.Ε. έχει την υποχρέωση να καλύψει μία (1)
προεκλογική συγκέντρωση ή άλλη προεκλογική πολιτική
εκδήλωση καθενός από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών
κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης
Μαΐου 2019, η οποία θα διοργανωθεί σε οποιαδήποτε
επαρχιακή πόλη, εφόσον μπορεί να καλυφθεί μέσω των
διαθέσιμων τεχνικών μέσων. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.
5. Η ΕΡΤ Α.Ε., καθώς και οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης,
αντίστοιχα, καθώς και οι φορείς συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου,
έχουν υποχρέωση να διαθέσουν δωρεάν ένα δεκάλεπτο
την εβδομάδα από 07:00’ έως 01:00’ σε καθένα από τα
πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν
δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους
στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, για την παρουσίαση του προγράμματός τους ή όποια άλλη πολιτική
δραστηριότητα επιλεγεί από αυτά.
Δεν επιτρέπεται η μετακύλιση, ούτε η συσσώρευση
των δεκαλέπτων. Κατά τη διάρκεια των δεκαλέπτων
αυτών επιτρέπεται στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών
κινήσεων να μεταδίδουν διαφημιστικά μηνύματα, τα
οποία δεν μπορούν να υπερβούν το ένα τρίτο (1/3) του
εκάστοτε διατιθέμενου δεκάλεπτου χρόνου.
Άρθρο 4
Κατανομή χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών
μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των
συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων
και πολιτικών κινήσεων
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 6, ο συνολικός χρόνος
που διατίθεται για την μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών
συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων,
που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για
τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου
2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, αφενός από
18432 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1560/08.05.2019
την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας
και αφετέρου από τους φορείς παροχής συνδρομητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, αποτιμάται,
αποκλειστικά για τον υπολογισμό της κατανομής του
μεταξύ των δικαιούχων, ενόψει και της διαφορετικής
βαρύτητας αυτού ανάλογα με την ώρα μετάδοσης του
μηνύματος, με μονάδα αναφοράς το ευρώ. Ειδικότερα,
για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται ότι ο συνολικός
τηλεοπτικός χρόνος που διατίθεται, αζημίως για το Δημόσιο, στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς
συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων,
αφενός από την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας αντιστοιχεί στο ποσό των 6.000.000 €, και
αφετέρου από τους φορείς παροχής συνδρομητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου αντιστοιχεί
στο ποσό των 250.000 €, ήτοι στο συνολικό ποσό των
6.250.000 €, κατ’ αναλογία προς τους τελευταίους θεωρημένους από την οικεία Δ.Ο.Υ. τιμοκαταλόγους.
2. Ο συνολικός χρόνος της παραγράφου 1 θα κατανέμεται στις επιμέρους κατηγορίες κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών
κινήσεων, με βάση την αρχή της αναλογικής ισότητας και
με γνώμονα την εξασφάλιση την μετάδοση των θέσεων
και του προγράμματος των πολιτικών κομμάτων και των
συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών
κινήσεων, ως εξής:
α. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τη μετάδοση
μηνυμάτων από την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης
εθνικής εμβέλειας και για την μετάδοση μηνυμάτων από
τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, θα διατίθεται αναλογικά στα
πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή έχουν εκλέξει ευρωβουλευτή κατά τις
ευρωεκλογές Μαΐου 2014, σύμφωνα και με τα σημεία V
και VI του προοιμίου της παρούσας.
β. Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τη μετάδοση
μηνυμάτων από την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης
εθνικής εμβέλειας και για την μετάδοση μηνυμάτων
από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, θα διατίθεται αναλογικά στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς
συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που
εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση της Βουλής
των Ελλήνων ή έχουν εκλέξει βουλευτή κατά τις εθνικές
εκλογές Σεπτεμβρίου 2015, σύμφωνα και με τα σημεία
V και VI του προοιμίου της παρούσας.
γ. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για τη μετάδοση
μηνυμάτων από την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης
εθνικής εμβέλειας και για την μετάδοση μηνυμάτων από
τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, θα διατίθεται ισομερώς σε
όλα τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που
κατέθεσαν εμπρόθεσμα δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης
Μαΐου 2019.
3. α. Ο χρόνος της περ. α’ της παρ. 2, ήτοι ο χρόνος που
διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων
των πολιτικών κομμάτων, που είτε εκπροσωπούνται
στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε εξέλεξαν Ευρωβουλευτή στις ευρωεκλογές του
Μαΐου 2014, και τα οποία είτε κατέθεσαν αυτοτελώς δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους
στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, είτε μετέχουν
σε συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή του στις ανωτέρω εκλογές,
ήτοι των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ, ΚΙΝ.ΑΛ., ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, Κ.Κ.Ε, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού χρόνου που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
ήτοι στο ποσό των 2.400.000 € στην ΕΡΤ Α.Ε. και στους
ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας και στο ποσό των
100.000 € στους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, κατ’ αναλογία προς
τους τελευταίους θεωρημένους από την οικεία Δ.Ο.Υ.
τιμοκαταλόγους.
β. Το ανωτέρω ποσοστό 40% του συνολικού χρόνου
της παραγράφου 1, που αφορά στην μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων από την ΕΡΤ Α.Ε., τους ιδιωτικούς
ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας και τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου,
κατανέμεται με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Μαΐου 2014, μεταξύ των πολιτικών κομμάτων
και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και
πολιτικών κινήσεων, που είτε εκπροσωπούνται στην
παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε
εξέλεξαν ευρωβουλευτή στις ευρωεκλογές του Μαΐου
2014, αντίστοιχα, σύμφωνα και με το σημείο VI του προοιμίου της παρούσας.
γ. Ενόψει των ανωτέρω, το ποσοστό 40% του συνολικού χρόνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
που αφορά στην μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων
από την ΕΡΤ Α.Ε., τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας
και τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, κατανέμεται μεταξύ των
πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσαν
εμπρόθεσμα δήλωση συνδυασμού, ως εξής:
Τεύχος B’ 1560/08.05.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18433
Ευρωεκλογές
25ης Μαΐου 2014
Ποσοστά
εκλογών
Ποσοστά
για την κατανομή
Αναλογούν χρόνος, με μονάδα
αναφοράς το ευρώ (ΕΡΤ Α.Ε.
και ιδιωτικοί ενημερωτικοί
τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας
μετάδοσης εθνικής εμβέλειας)
Αναλογούν χρόνος, με μονάδα
αναφοράς το ευρώ (φορείς
παροχής συνδρομητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω
δορυφόρου)
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 26,56 12,82007964 769.204,78 € 32.050,20 €
Νέα Δημοκρατία 22,72 10,96657415 657.994,45 € 27.416,44 €
Χρυσή Αυγή 9,39 4,532400145 271.944,01 € 11.331,00 €
ΚΙΝ.ΑΛ. 8,02 3,871123446 232.267,41 € 9.677,81 €
Το Ποτάμι 6,61 3,190539399 191.432,36 € 7.976,35 €
Κ.Κ.Ε. 6,11 2,949197538 176.951,85 € 7.372,99 €
Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,46 1,670085676 100.205,14 € 4.175,21 €
4. α. Ο χρόνος της περ. β’ της παρ. 2, ήτοι ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων
των πολιτικών κομμάτων, που είτε εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων, είτε εξέλεξαν
βουλευτή στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, και τα οποία είτε κατέθεσαν αυτοτελώς δήλωση κατάρτισης
συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, είτε μετέχουν σε συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή
του στις ανωτέρω εκλογές, ήτοι των κομμάτων ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΚΙΝ.ΑΛ, Κ.Κ.Ε., ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού χρόνου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ήτοι στο ποσό των 2.400.000 € στην ΕΡΤ Α.Ε. και στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας και στο ποσό των 100.000 € στους φορείς παροχής
συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, κατ’ αναλογία προς τους τελευταίους θεωρημένους
από την οικεία Δ.Ο.Υ. τιμοκαταλόγους.
β. Το ανωτέρω ποσοστό 40% του συνολικού χρόνου της παραγράφου 1, που αφορά στην μετάδοση διαφημιστικών
μηνυμάτων από την ΕΡΤ Α.Ε., τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής
εμβέλειας και τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, κατανέμεται με
βάση τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του Σεπτεμβρίου 2015, μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που είτε εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση
της Βουλής των Ελλήνων, είτε εξέλεξαν βουλευτή στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, αντίστοιχα.
γ. Ειδικώς για το νεοπαγές κόμμα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΜΗ» (Ν.Ε.Ο.) η κατανομή του ανωτέρω χρόνου υπολογίζεται
με βάση το ποσοστό επί τοις εκατό που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των βουλευτών που
ανήκουν στο κόμμα αυτό με το συνολικό αριθμό των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων. Ειδικότερα, στο κόμμα
αυτό αντιστοιχεί ποσοστό 0,33% (1/300x100).
δ. Ενόψει των ανωτέρω, το ποσοστό 40% του συνολικού χρόνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που
αφορά στην μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων από την ΕΡΤ Α.Ε., τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας και τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών
μέσω δορυφόρου, κατανέμεται μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων
και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα δήλωση συνδυασμού, ως εξής:
Εθνικές Εκλογές
Σεπτέμβριος 2015
Ποσοστά
εκλογών
Ποσοστά
για την κατανομή
Αναλογούν χρόνος, με μονάδα
αναφοράς το ευρώ (ΕΡΤ Α.Ε.
και ιδιωτικοί ενημερωτικοί
τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας
μετάδοσης εθνικής εμβέλειας)
Αναλογούν χρόνος, με μονάδα
αναφοράς το ευρώ (φορείς
παροχής συνδρομητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών
μέσω δορυφόρου)
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 35,46 15,10060683 906.036,41 € 37.751,52 €
Νέα Δημοκρατία 28,09 11,96209944 717.725,97 € 29.905,25 €
Χρυσή Αυγή 6,99 2,976684765 178.601,09 € 7.441,71 €
ΚΙΝ.ΑΛ. 6,29 2,67859044 160.715,43 € 6.696,48 €
Κ.Κ.Ε. 5,55 2,363462153 141.807,73 € 5.908,66 €
Το Ποτάμι 4,09 1,741722559 104.503,35 € 4.354,31 €
Ανεξάρτητοι Έλληνες 3,69 1,571382945 94.282,98 € 3.928,46 €
Ένωση Κεντρώων 3,44 1,464920686 87.895,24 € 3.662,30 €
Νέα Ελληνική Ορμή
(παρ. 4.γ’) 0,33 0,140530182 8.431,81 € 351,33 €
18434 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1560/08.05.2019
5. Με βάση την κατανομή των προηγούμενων παραγράφων, στην ΕΡΤ Α.Ε., στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας, καθώς και στους φορείς παροχής συνδρομητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, ανά πολιτικό κόμμα και συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων και
πολιτικών κινήσεων, αναλογεί συνολικός χρόνος, όπως εκφράζεται με μονάδα αναφοράς το ευρώ, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ως εξής:
ΚΟΜΜΑΤΑ
Συνολικός αναλογούν χρόνος, με μονάδα
αναφοράς το ευρώ (ΕΡΤ Α.Ε. και ιδιωτικοί
ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας
μετάδοσης εθνικής εμβέλειας)
Συνολικός αναλογούν χρόνος, με μονάδα αναφοράς
το ευρώ (φορείς παροχής συνδρομητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου)
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 1.675.241,19 € 69.801,72 €
Νέα Δημοκρατία 1.375.720,42 € 57.321,68 €
Χρυσή Αυγή 450.545,09 € 18.772,71 €
ΚΙΝ.ΑΛ. 392.982,83 € 16.374,28 €
Κ.Κ.Ε. 318.759,58 € 13.281,65 €
Το Ποτάμι 295.935,72 € 12.330,65 €
Ανεξάρτητοι Έλληνες 194.488,12 € 8.103,67 €
Ένωση Κεντρώων 87.895,24 € 3.662,30 €
Νέα Ελληνική Ορμή
(παρ. 4.γ’) 8.431,81 € 351,33 €
ΣΥΝΟΛΟ 4.800.000,00 € 200.000,00 €
6. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των κομμάτων «ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ», «ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (ΛΑ.Ε.), «ΜΕΤΩΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ» (ΜέΡΑ25)
και «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) αφενός στην ΕΡΤ Α.Ε. και στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας αντιστοιχεί για έκαστο αυτών στο ποσό των 8.500 €
και αφετέρου στους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου αντιστοιχεί για
έκαστο αυτών στο ποσό των 400 €, δεδομένου ότι τα κόμματα αυτά εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του
Ευρωκοινοβουλίου, ωστόσο είναι νεοπαγή – ιδρυθέντα μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014. Τα ανωτέρω ποσά στα
οποία αντιστοιχεί ο χρόνος που διατίθεται στα κόμματα της παρούσας παραγράφου για τη μετάδοση τηλεοπτικών
μηνυμάτων, υπολογίζονται κατ’ αναλογία προς τους τελευταίους θεωρημένους από την οικεία Δ.Ο.Υ. τιμοκαταλόγους.
Τα ποσά αυτά προστίθενται στα ποσά που αντιστοιχούν στον συνολικό χρόνο της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, ήτοι στο ποσό των 6.000.000 € για την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας και στο ποσό των 250.000 € για τους φορείς παροχής συνδρομητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου και κατανέμονται στην ΕΡΤ Α.Ε., στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας και στους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών μέσω δορυφόρου κατ’ αναλογία των προηγούμενων άρθρων του παρόντος άρθρου.
7. Κάθε ένα από τα πολιτικά κόμματα και από τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 26ης
Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, δικαιούται
χρόνο μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, που αντιστοιχεί στο ποσό των 25.000 € για τη μετάδοση μηνυμάτων από την ΕΡΤ Α.Ε. και τους ιδιωτικούς
ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας και στο ποσό των 1.041,66 € για τη
μετάδοση μηνυμάτων από τους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου. Τα
ποσά αυτά προκύπτουν από την διαίρεση αφενός του ποσού 1.200.000 € και αφετέρου του ποσού 50.000 €, που
αντιστοιχούν στο 20% του συνολικού χρόνου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με τον αριθμό σαράντα
οκτώ (48), ήτοι το συνολικό αριθμό των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων
και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν εμπρόθεσμα δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις
εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
8α. Με την επιφύλαξη της παρ. 6, ο συνολικός χρόνος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών
κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου
2019, κατανέμεται στην ΕΡΤ Α.Ε. και στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης
εθνικής εμβέλειας, ως εξής:
Τεύχος B’ 1560/08.05.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18435
ΑΝΤΕΝΝΑ 20,71%
ALPHA 20,71%
ΣΚΑΙ 20,19%
STAR 17,53%
OPEN 9,83%
ΕΡΤ (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3) 11,03%
β. Με την επιφύλαξη της παρ. 6, ο συνολικός χρόνος
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων
και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και
πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης
συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές
της 26ης Μαΐου 2019, κατανέμεται στους φορείς παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω
δορυφόρου, ως εξής:
FORTHNET ΜΕDIA A.E. 50%
OTE A.E. 50%
9. Ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων,
που δικαιούνται σύμφωνα με την παρ. 7 τα κόμματα και
οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων, που είτε
εκπροσωπούνται στην παρούσα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή της Βουλής των Ελλήνων είτε
εξέλεξαν ευρωβουλευτή στις ευρωεκλογές του Μαΐου
2014 ή βουλευτή στις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου
2015, προστίθεται στο χρόνο που τους κατανέμεται με
βάση τις παραγράφους 3 έως 6 του παρόντος άρθρου.
Οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων δικαιούνται
αθροιστικά το χρόνο που τους κατανέμεται σύμφωνα με
την παρ. 7, καθώς και το χρόνο που τυχόν κατανέμεται,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6 του παρόντος άρθρου, σε επιμέρους κόμματα που μετέχουν σε αυτούς. Τα
κόμματα στα οποία κατανέμεται χρόνος για τη μετάδοση
διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6 του παρόντος άρθρου, ο οποίος με βάση
το προηγούμενο εδάφιο προσμετράται στο χρόνο που
δικαιούνται οι συνασπισμοί, στους οποίους μετέχουν,
δεν επιτρέπεται να αξιοποιήσουν και αυτοτελώς τα ίδια
το χρόνο αυτό.
Άρθρο 5
Λοιπές ρυθμίσεις και περιορισμοί
1. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των
συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών
κινήσεων στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς επίγειας μετάδοσης εθνικής εμβέλειας, καθώς
και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του
ημερήσιου χρόνου μετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων, αντίστοιχα. Ο καταμερισμός του
χρόνου αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα
λεπτά της ώρας (4΄) ανά ώρα, μη συνυπολογιζόμενου του
επιτρεπόμενου ανά ώρα ορίου των δώδεκα λεπτών (12΄)
του χρόνου μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων.
2. Ο χρόνος που διατίθεται για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των
συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών
κινήσεων, για τη συμμετοχή τους στις ευρωεκλογές της
26ης Μαΐου 2019, στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης περιφερειακής
εμβέλειας, καθώς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς,
καθορίζεται σε οκτώ (8’) λεπτά της ώρας ημερησίως.
Ως ώρα μετάδοσης των μηνυμάτων αυτών ορίζεται το
διάστημα από 07:00’ έως 01:00’. Για την κατανομή του
χρόνου της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης που αφορούν στους ιδιωτικούς ενημερωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας
μετάδοσης εθνικής εμβέλειας.
3. Ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων
των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Α.Ε., καθορίζεται σε δέκα (10) λεπτά
της ώρας ημερησίως. Η κατανομή του χρόνου αυτού
είναι ανάλογη με αυτή των παραγράφων 3 έως 6 του
άρθρου 4.
4. Η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης υποχρεούνται να διαθέτουν το ένα τρίτο (1/3) του χρόνου των
δελτίων ειδήσεων για την παρουσίαση της προεκλογικής
δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών
κινήσεων. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα δελτία
ειδήσεων κάτω των πέντε (5’) λεπτών.
5. Απαγορεύεται η καταβολή στους ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς οποιουδήποτε οικονομικού ή
άλλου είδους ανταλλάγματος για την συμμετοχή εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών
συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων της
παρούσας απόφασης ή των υποψήφιων ευρωβουλευτών
τους σε δελτία ειδήσεων ή άλλες εκπομπές.
6. Η ΕΡΤ Α.Ε. και οι ιδιωτικοί ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί επίγειας μετάδοσης, καθώς
και οι φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου υποχρεούνται να μην μεταδίδουν ή αναμεταδίδουν οποιαδήποτε δημοσκόπηση ή αποτέλεσμα δημοσκόπησης,
πανελλήνιου ή τοπικού χαρακτήρα, με οποιονδήποτε
τρόπο κι αν διενεργείται αυτή ή σχολιασμός αυτής, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της
κοινής γνώμης για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις
και πρόσωπα ή άλλα ζητήματα που συνδέονται με το
αντικείμενο των εκλογών της παρούσας απόφασης μία
(1) ημέρα πριν την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
αναλογούν στην Ελλάδα, και έως την 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας. Κατά τα λοιπά, για την διενέργεια
και αναμετάδοση των δημοσκοπήσεων και εν γένει των
ερευνών γνώμης στην διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3603/2007 (Α’ 188),
όπως ισχύει.
7. Κατά την διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, καθώς και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για
την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα και μέχρι τις 19:00’ δεν
επιτρέπεται η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και
18436 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1560/08.05.2019
συγκεντρώσεων ή άλλων πολιτικών εκδηλώσεων των
κομμάτων, καθώς και η μετάδοση εκπομπών προεκλογικού διαλόγου ή εκτιμήσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα,
με εξαίρεση τις δηλώσεις των αρχηγών των πολιτικών
κομμάτων που γίνονται κατά την διάρκεια της εκλογικής
διαδικασίας.
8. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την παρούσα απόφαση και μπορεί να ζητά, για τον
έλεγχο αυτό, οποιοδήποτε στοιχείο. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων αυτών αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, κατά την έννοια των άρθρων 4 και 8 του
ν. 2328/1995 (Α’ 159), καθώς και του άρθρου 12 και της
παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 2644/1998 (Α’ 233),
όπως ισχύουν. Ειδικώς, η μη τήρηση των υποχρεώσεων
των παρ. 6 και 7 του παρόντος άρθρου επισύρει τις κυρώσεις του ν. 3603/2007, όπως ισχύει. Το ΕΣΡ μπορεί,
στο πλαίσιο των σχετικών ελεγκτικών αρμοδιοτήτων
του, να ζητά από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθμούς την υποβολή, εντός ευλόγου χρόνου, συγκεκριμένων στοιχείων.
Άρθρο 6
Εμφανίσεις στα δημόσια και ιδιωτικά
ραδιοτηλεοπτικά μέσα των υποψήφιων
ευρωβουλευτών και των οριζόμενων
εκπροσώπων των κομμάτων και των
συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων
και πολιτικών κινήσεων
1. Πέραν των προβλεπόμενων στις διατάξεις του
ν. 3023/2002 (Α΄ 146), όπως ισχύει, για τις εμφανίσεις
των υποψήφιων ευρωβουλευτών και των οριζόμενων
εκπροσώπων των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων που κατέθεσαν δήλωση
κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις
ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, στα δημόσια και
ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ισχύουν τα εξής:
α. Η εμφάνιση των εκπροσώπων των κομμάτων και
των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και
πολιτικών κινήσεων στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών για θέματα της αρμοδιότητάς της, εφόσον αυτοί
είναι και υποψήφιοι ευρωβουλευτές, δεν προσμετράται
στις επιτρεπόμενες εμφανίσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3023/2002, όπως ισχύει.
β. Σε περιπτώσεις δηλώσεων μελών της Κυβέρνησης
ή Υφυπουργών για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τα
κόμματα έχουν δικαίωμα απάντησης διά των εκπροσώπων τους. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κόμματος
είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απάντηση προσμετράται στις εμφανίσεις
του.
2. Κατά τα λοιπά για τις εμφανίσεις των υποψήφιων
ευρωβουλευτών και των οριζόμενων εκπροσώπων των
κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση
κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις
ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, στα δημόσια και
ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ισχύουν οι σχετικές
διατάξεις του ν. 3023/2

Αν σου άρεσε κάνε