ΟΑΕΔ: Οι προϋποθέσεις για την ένταξη δανειολήπτη του ΟΕΚ σε ρύθμιση

ΟΑΕΔ: Οι προϋποθέσεις για την ένταξη δανειολήπτη του ΟΕΚ σε ρύθμιση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 09:45 Δημιουργία 02/07/19, 09:42

Στη ρύθμιση χρεών προς τον ΟΕΚ εντάσσονται και όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, όπως προβλέπει εγκύκλιος του ΟΑΕΔ.

Βασική προϋπόθεση είναι η αίτηση παραίτησης από το Νόμο 3869 του 2010 (νόμος Κατσέλη) ή από διαδικασία που βρίσκεται σε δικαστική εκκρεμότητα.

Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζονται οι περιπτώσεις, που δεν λαμβάνεται υπόψη η ιδιοκατοίκηση για τον οφειλέτη, που επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι:

- Οικιστής που έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του Νόμου 3869/2010 και εκκρεμεί η έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό ή έχει ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης, δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του πρώην ΟΕΚ.

- Σε περίπτωση που ο οικιστής δεν παραιτηθεί, τότε το δικαίωμα ένταξής του στην ρύθμιση δεν χάνεται, αλλά τελεί σε εκκρεμότητα μέχρι τυχόν παραίτηση του αιτούντος από το δικόγραφο.

- Όταν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση εφαρμόζεται κανονικά και δεν τίθεται θέμα υπαγωγής στις ρυθμίσεις.

Προσοχή όμως. Εάν με την τελεσίδικη δικαστική απόφαση απορρίπτεται η αίτηση του οικιστή για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010, αυτός μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του στη ρύθμιση.

- Η ιδιοκατοίκηση δεν ελέγχεται για την ένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Εάν έχει επέλθει θάνατος του αρχικού οικιστή και η κατοικία έχει περιέλθει στους κληρονόμους του, οι οποίοι αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς οι αρχικοί οικιστές.

2. Εφόσον ο οικιστής για ειδικούς λόγους (όπως οικογενειακούς, εύρεση εργασίας σε άλλη πόλη ή εκτός χώρας) αναγκάζεται σε αλλαγή τόπου κατοικίας.

3. Εφόσον η εκμίσθωση προκύπτει ως αναγκαία λόγω οικονομικής ανέχειας για την διαβίωση του οικιστή και της οικογένειάς του. Στην περίπτωση αυτή να συνεκτιμώνται στοιχεία όπως η ανεργία, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, επιστροφή στην πατρική κατοικία λόγω ανεργίας.

4. Σε περίπτωση που ο οικιστής δεν εκμισθώνει την κατοικία του αλλά κάνει μερική χρήση αυτής (π.χ. λίγους μήνες τον χρόνο).

5. Σε περίπτωση που η κατοικία παραμένει κενή (όπως πχ στην περίπτωση ανήμπορου υπερήλικα, ο οποίος διαμένει με τα τέκνα του).

6. Σε περίπτωση που η κατοικία καθίσταται ακατάλληλη για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του οικιστή π.χ. λόγω αύξησης των μελών της οικογένειας, λόγω ΑΜΕΑ, του οποίου οι ανάγκες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εξαιτίας ανυπαρξίας σχετικών προδιαγραφών στην οικία κ.ά, ο οικιστής έχει προβεί σε μίσθωση ή αγορά άλλου ακινήτου με λήψη δανείου και παράλληλη εκμίσθωση της οικίας.

7. Η κατοικία παραμένει ημιτελής.

8. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκμίσθωσης της οικίας δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος του μισθώματος που εισπράττεται συγκριτικά με το τυχόν καταβαλλόμενο για μίσθωση άλλης κατοικίας.

9. Να σημειωθεί ότι η προϋπόθεση της ιδιοκατοίκησης θεωρείται ότι πληρούται στην περίπτωση που ο οικιστής έχει λάβει άδεια εκμίσθωσης της κατοικίας του από τον ΟΑΕΔ. Ο δικαιούχος εργατικής κατοικίας σε οικισμό του τ. ΟΕΚ, που εμπίπτει στην παραπάνω περίπτωση και εκμισθώνει την κατοικία του χωρίς αντίστοιχη έγκριση, οφείλει ταυτόχρονα με την αίτηση ένταξης στις ρυθμίσεις της ΥΑ, να καταθέτει και αίτηση προς τον ΟΑΕΔ για έγκριση του δικαιώματος εκμίσθωσης. Ο ΟΑΕΔ παραχωρεί το δικαίωμα εκμίσθωσης της εργατικής κατοικίας, εφόσον πληρούνται οι συνθήκες, που περιγράφονται παραπάνω. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος εκμίσθωσης ο οικιστής δικαιούται να υποβάλει αίτηση θεραπείας, η οποία εξετάζεται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα ένταξης στις ρυθμίσεις

1. α. Σε περιπτώσεις συζύγων στις οποίες ο ένας σύζυγος -αρχικός οικιστής- δεν πληρεί τους όρους ένταξής του στις προβλεπόμενες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις της ΥΑ (π.χ. συνταξιούχοι, ΑΜΕΑ κ.λ.π.) , εξετάζεται και λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στις ρυθμίσεις αυτές η κατάσταση του άλλου συζύγου, εφόσον δεν έχει δικαίωμα κατοίκησης στην παραχωρούμενη οικία.

β. Στις περιπτώσεις διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, στις οποίες ο ένας σύζυγος - αρχικός οικιστής- δεν ενδιαφέρεται να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις της ΥΑ, αποκτά δικαίωμα αίτησης ένταξης ο άλλος, εφόσον έχει δικαίωμα κατοίκησης στην παραχωρούμενη οικία.

2. Το προβλεπόμενο 6μηνο για την επιμήκυνση από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης αρχίζει να υπολογίζεται:

- είτε από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του

- είτε από την ημερομηνία έναρξης της κατάστασης που επικαλείται ως λόγο αδυναμίας πληρωμής

- είτε από την ημερομηνία έναρξης της καθυστέρησης πληρωμής.

3. Διευκρινίζεται ότι για το διάστημα μέχρι 31/12/2019, οπότε και παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση είναι δυνατή η τυχόν υποβολή νέας αίτησης από τον οικιστή, σε περίπτωση που ανακύπτουν νέα στοιχεία που τροποποιούν τις προϋποθέσεις ένταξής του στις ρυθμίσεις και αυτή (νέα αίτηση) θα λαμβάνεται υπόψη από τον Οργανισμό για την τελική έκδοση απόφασης.

Αν σου άρεσε κάνε