Στα 18 δισ. ευρώ «κλείδωσε» το πρωτογενές έλλειμμα του 2020

Στα 18 δισ. ευρώ «κλείδωσε» το πρωτογενές έλλειμμα του 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 13:23 Δημιουργία 25/01/21, 13:14

Με πρωτογενές έλλειμμα ύψους 18,195 δισ. ευρώ, ελαφρά καλύτερο από τον στόχο για πρωτογενές έλλειμμα 19,624 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5,017 δισ. ευρώ το 2019, έκλεισε πέρυσι ο προϋπολογισμός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47,364 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 909 εκατ. ευρώ ή 2% έναντι της εκτίμησης για το 2020, καθώς τον Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα από ANFA’s, που δεν είχαν προβλεφθεί για το 2020 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2021. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 53.036 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,221 δισ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 43,198 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 418 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ωστόσο σε καθαρή βάση περιλαμβανομένων των επιστροφών φόρων, η αύξηση περιορίζεται στο ποσό των 106 εκατ. ευρώ.

Το 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 610 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

δ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,2%, εκ των οποίων φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 3%,

ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από φυσικά πρόσωπα κατά 367 εκατ. ευρώ ή 3,8%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες κατά 286 εκατ. ευρώ ή 13,8%,

ζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

η) Μεταβιβάσεις κατά 793 εκατ. ευρώ ή 13,8% ,

θ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 68 εκατ. ευρώ ή 2,5%, εκ των οποίων επιστροφές δαπανών κατά 131 εκατ. ευρώ ή 11%.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 121 εκατ. ευρώ ή 7,8%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 56 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 69 εκατ. ευρώ ή 2,8%, εκ των οποίων ΕΝΦΙΑ κατά 47 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 41 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 615 εκατ. ευρώ ή 26,1%, εκ των οποίων φόροι Οχημάτων κατά 473 εκατ. ευρώ ή 44,9% (παράταση στα τέλη κυκλοφορίας),

ζ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 40 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

η) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 69,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5,672 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 312 εκατ. ευρώ από το στόχο (5,36 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 5,542 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στο σκέλος των δαπανών, αυτές παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με το 2019 κατά 14,904 δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος των μεταβιβάσεων και του ΠΔΕ, κυρίως λόγω των μέτρων COVID-19.

Ειδικότερα, η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους 2,202 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 943 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (κατηγορία μεταβιβάσεων),

γ) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 4,551 δισ. ευρώ (κατά το μέρος που εκτελείται από τον τακτικό προϋπολογισμό),

δ) οι έκτακτες επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ ύψους 145 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για μέτρα COVID-19, και

ε) τα μέτρα μέσω του ΠΔΕ, όπως η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων ύψους 495 εκατ. ευρώ, η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 243 εκατ. ευρώ, η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 998 εκατ. ευρώ, η δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και η σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας ύψους 1,78 δισ. ευρώ.

Αν σου άρεσε κάνε