«Κάλυψη» ενοικίων, αναστολή επιταγών και επιδότηση δαπανών για στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων

«Κάλυψη» ενοικίων, αναστολή επιταγών και επιδότηση δαπανών για στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 23:40 Δημιουργία 26/01/21, 23:10
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Η μη καταβολή ενοικίων για το πρώτο δίμηνο φέτος, η αναστολή για τις επιταγές, η επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων, καθώς και η οικονομική ενίσχυση της Aegean, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο με τίτλο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορoνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα:

-Απαλλάσσονται κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κλειστές με κρατική εντολή λόγω του κορoνοϊού. Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου ενοικίου θα καταβληθεί ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες- φυσικά πρόσωπα από τον προϋπολογισμό. Επιπλέον, για τους ιδιοκτήτες- νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή, θα καταβληθεί ως αποζημίωση το 60% του μηνιαίου μισθώματος. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα, είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Ενώ, τα ποσά που δεν εισπράττονται, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης.

-Αναστολή πληρωμών αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή):

-Για όσα αξιόγραφα εμφανίστηκαν από 2/1/2021 έως χθες, προβλέπεται ότι δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, για τα αξιόγραφα που θα έχουν ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από χθες και έως τις 28/2/2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75 ημέρες.

Στη ρύθμιση εντάσσονται:

(α) επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν,

(β) επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καθώς και

(γ) νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.

-Για όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18/11/2020 έως 31/12/2020 και καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής τους κατά 75 ημέρες, προβλέπεται η παράταση της αναστολής των προθεσμιών αυτών κατά επιπλέον 45 ημέρες.

-Για τους κομιστές των αξιογράφων:

(α) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε δικαιούνται παράταση έως 31/5/2021 της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή λήγουν την περίοδο 1/1/2021 έως 31/1/2021, καθώς και παράταση της προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31η Ιανουαρίου και την 28η Φεβρουαρίου,

(β) εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε για τα αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών.

-Επιδότηση παγίων δαπανών: Με στόχο την περαιτέρω στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, θεσπίζεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών. Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

Η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα προβλέπεται ότι θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

- Χορηγείται δίμηνη παράταση, έως 26/3/2021, για αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα τα οποία εξήλθαν από φορολογικές αποθήκες τον Δεκέμβριο 2020.

-Απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης οι αγροτικές ενισχύσεις και οι επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι αγρότες.

-Χορηγείται οικονομική ενίσχυση ύψους 120 εκατ. ευρώ, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» (Aegean) για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία ζημίας που υπέστη. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται υπό την αίρεση ότι η εταιρεία έχει προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 60 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εκδίδονται και παραδίδονται στο Δημόσιο χωρίς επιβάρυνση, ελεύθερα μεταβιβάσιμοι τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών. Οι εν λόγω τίτλοι αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης αριθμού μετοχών σε ποσοστό 11,5% μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

-Τέλος, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται ότι, έως την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι δυνατή η ένταξη έργων τα οποία προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το ΤΑΑ στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Αν σου άρεσε κάνε