Αυστηρό «πλέγμα» για την περιστολή του λαθρεμπορίου - Όλη η εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Αυστηρό «πλέγμα» για την περιστολή του λαθρεμπορίου - Όλη η εγκύκλιος ΑΑΔΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ UPD 08:45 Δημιουργία 03/03/21, 08:30
Αρθρογράφος: Αλέξης Αλεξίου
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Το σύνολο των νέων διατάξεων για την περιστολή του λαθρεμπορίου και την κύρωση του πρωτοκόλλου για το παράνομο εμπόριο καπνού, ενεργοποιεί με αναλυτική εγκύκλιό του ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με υπολογισμούς των αρμόδιων υπηρεσιών, από το λαθρεμπόριο καπνικών οι απώλειες φόρων υπολογίζονται σε 600 με 700 εκατ. ευρώ ετησίως, από το λαθρεμπόριο καυσίμων τουλάχιστον 230 εκατ. ευρώ και από τη διακίνηση λαθραίων οινοπνευματωδών επιπλέον 130 εκατ. ευρώ, το αυστηρό «πλέγμα» που στήνει η ΑΑΔΕ έχει ως εξής:

-Προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επιτηδευματιών στην ΑΑΔΕ όπου καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταποιούν, διαθέτουν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά. Η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται με ευθύνη των εν λόγω επιτηδευματιών οι οποίοι υποχρεούνται στην επικαιροποίηση των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει σε περίπτωση μεταβολής αυτών. Με την εγγραφή στο μητρώο αποδίδεται ένας μοναδικός Αριθμός επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών.

-Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, καθιερώνεται στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησής τους με βάση την ένδειξη παρτίδας παραγωγής (Κωδικός LOT). Στο εν λόγω σύστημα καταχωρίζονται στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, την μεταποίηση και τις χονδρικές πωλήσεις ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών τα οποία παράγονται στο εσωτερικό της χώρας, εισάγονται από τρίτες χώρες, παραλαμβάνονται από άλλα κράτη- μέλη ή διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας. Η ενημέρωση του συστήματος ταυτοποίησης πραγματοποιείται από τα πρόσωπα τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας υποχρεούνται να είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και τα οποία έχουν λάβει τον μοναδικό αριθμό Επιτηδευματία Αλκοολούχων Ποτών.

-Θεσπίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής των στοιχείων των δεξαμενών αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων, είτε φορολογημένων είτε υποκείμενων σε δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις, σε ηλεκτρονικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

-Όταν από εργαστηριακή εξέταση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώνεται ότι ελεγχόμενος από τις τελωνειακές αρχές κάτοχος άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών, κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση για χρονικό διάστημα από 10 έως 90 ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε όσες περιπτώσεις συντρέχει και δόλια διαφυγή οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων π.χ. όταν έχει προσμιχθεί στο διακινούμενο πετρέλαιο, πετρέλαιο με χαμηλότερο συντελεστή ΕΦΚ, στοιχειοθετείται και η τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας, οπότε είναι εφαρμοστέες και οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

-Επεκτείνεται η υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων.

-Η υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών, επεκτείνεται και στις φορολογικές αποθήκες υγραερίων.

-Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας εμπορίας, λιανικής εμπορίας και διάθεσης βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης ή Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης ή πλωτά εφοδιαστικά, όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) .

-Επεκτείνεται η υποχρέωση ιχνηθέτησης η οποία ισχύει για υγρά καύσιμα, και στα υγραέρια που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής επικράτειας.

-Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων, και την καταχώρηση και αποστολή των σχετικών δεδομένων στο κέντρο λήψης σημάτων, παραβούν τις εν λόγω υποχρεώσεις τους, προβλέπεται επιβολή σωρευτικά προσωρινής αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος ή της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού μέσου για χρονικό διάστημα από έναν μήνα έως ένα έτος, εφόσον το διοικητικό πρόστιμο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των 25.000 ευρώ, ή εφόσον συντρέχει υποτροπή ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού του προστίμου.

-Προβλέπονται νέες άδειες οι οποίες συμπληρώνουν τις υφιστάμενες άδειες που ήδη χορηγούνται στη χώρα μας, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος και παρακολούθηση των διακινήσεων του καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, του τσιγαρόχαρτου καθώς και του εξοπλισμού παραγωγής των βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα.

Αναμένεται η απόφαση του υπουργού Οικονομικών για τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών σε όσους παρέχουν πληροφορίες και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της έρευνας για τη διαπίστωση και καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων ή στην κατάσχεση λαθραίων ειδών και εμπορευμάτων. Ενώ, ανάλογες αμοιβές προβλέπονται και για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, για την επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων, πέραν των συνήθων καθηκόντων τους, στην αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Αν σου άρεσε κάνε